Harta site Adauga la favorite
 
 

O.U.G. nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii


EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006


 

 

    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii în domeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circulaţie a mărfurilor" şi al recomandărilor Comisiei Europene,


    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


 

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.


 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    SECŢIUNEA 1

    Scop. Principii

 

    ART. 1

    Prezenta ordonanta de urgenta reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publica şi a contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate impotriva actelor emise în legatura cu aceste proceduri.


    ART. 2

    (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenta îl constituie:


    a) promovarea concurentei între operatorii economici;


    b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;


    c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publica;


    d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante.


    (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publica sunt:


    a) nediscriminarea;

    b) tratamentul egal;

    c) recunoaşterea reciprocă;

    d) transparenta;

    e) proportionalitatea;

    f) eficienta utilizării fondurilor;


    g) asumarea răspunderii.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Definiţii

 

    ART. 3

    În sensul prezentei ordonanţe de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:


    a) contract de achiziţie publica - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenta;


    b) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani;


    c) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea ca în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani;


    d) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul public sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;


    e) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenita între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publica ce urmează a fi atribuite într-o perioada data, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;


    f) sistem de achiziţie dinamic - procesul în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe intreaga sa durata oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o oferta iniţială conformă cu cerinţele caietului de sarcini;


    g) licitaţie electronica - procesul repetitiv realizat după o prima evaluare completa a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;


    h) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publica şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;


    i) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrări - persoana fizica/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piata produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;


    j) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;


    k) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnica şi profesională, în vederea obţinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;


    l) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta;


    m) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii;


    n) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publica; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnica;


    o) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;


    p) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;


    q) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă isi manifesta acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publica care va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare;


    r) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publica;


    s) întreprindere publica - persoana care desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenta dominanta a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influentei dominante se aplica în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:


    - deţin majoritatea capitalului subscris;


    - deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;


    - pot numi în componenta consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;


    t) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectand în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;


    u) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;


    v) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;


    w) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoana juridică care asigura autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;


    x) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;


    y) vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achiziţie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenta cu alte nomenclatoare existente;


    z) zile - zilele calendaristice, în afară cazului în care se menţionează ca sunt zile lucrătoare;


    aa) Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare.


 

    SECŢIUNEA a 3-a


    Tipuri de contracte de achiziţie publica


 

    ART. 4

    (1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publica care are ca obiect:


    a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii;


    b) fie atât proiectarea, cat şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cat şi execuţia unei construcţii;


    c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde cerinţelor precizate de autoritatea contractantă.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat sa îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnica sau economică.


    ART. 5

    (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publica, altul decât contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare.


    (2) Contractul de achiziţie publica care are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, este considerat contract de furnizare.


    ART. 6

    (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publica, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în anexele nr. 2A şi 2B.


    (2) Contractul de achiziţie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.


    ART. 7

    Contractul de achiziţie publica care are ca obiect atât furnizarea de produse, cat şi prestarea de servicii este considerat:


    a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;


    b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.


 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Autorităţi contractante

 

    ART. 8

    Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenta:


    a) oricare organism al statului - autoritate publica sau instituţie publica - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;


    b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se afla cel puţin în una dintre următoarele situaţii:


    - este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;


    - se afla în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;


    - în componenta consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;


    c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);


    d) oricare întreprindere publica ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publica sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;


    e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competenta, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publica sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.


 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Domeniu de aplicare. Excepţii

 

    ART. 9

    Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru:


    a) atribuirea contractului de achiziţie publica, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;


    b) încheierea acordului-cadru;

    c) atribuirea contractului de achiziţie publica de către o persoana fizica/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subventionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;


    d) atribuirea contractului de achiziţie publica de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o alta persoana fizica/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subventionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;


    e) organizarea concursului de soluţii;


    f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.


    ART. 10

    În cazul prevăzut la art. 9 lit. c) autoritatea contractantă are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica respective.


    ART. 11

    (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării tarii şi securităţii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenta sub rezerva cazurilor care:


    a) pot conduce la furnizarea unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară intereselor esenţiale de securitate ale tarii; sau


    b) implica protecţia unor interese esenţiale de securitate ale tarii în legatura cu producţia sau comercializarea de arme, muniţii şi material de război.


    (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).


    (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie sa conducă la alterarea concurentei pe piata produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.


    ART. 12

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achiziţie publica în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:


    a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate potrivit prevederilor legale în vigoare;


    b) îndeplinirea contractului necesita impunerea unor măsuri speciale de securitate potrivit prevederilor legale în vigoare;


    c) protecţia unor interese esenţiale ale tarii impune acest lucru.


    ART. 13

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care:


    a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora; totuşi, atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de forma, în legatura cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta;


    b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproductia de programe destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune;


    c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere;


    d) se referă la prestarea de servicii financiare în legatura cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Nationala a României;


    e) se referă la angajarea de forta de munca, respectiv încheierea de contracte de munca;


    f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante pentru propriul beneficiu.


    ART. 14

    (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci când contractul de achiziţie publica este atribuit ca urmare a:


    a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări, destinate implementarii ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;


    b) unui acord internaţional referitor la stationarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;


    c) aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale.


    (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate.


    (3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).


    ART. 15

    (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante, în cazul în care acestea din urma beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii sau a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.


    (2) Autoritatea contractantă care, în baza competentelor legale pe care le deţine, acorda unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminarii de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terţi.


    ART. 16

    (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publica ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 35-38 şi art. 56.


    (2) În cazul în care contractul de achiziţie publica prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A.


    (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cat şi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publica.


 

    CAP. II

    Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publica


 

    SECŢIUNEA 1

    Reguli generale

 

    ART. 17

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi sa participe la procedura de atribuire.


    ART. 18

    (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publica sunt:


    a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;


    b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi sa aibă dreptul de a depune oferta;


    c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificarii uneia sau mai multor soluţii apte sa răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi sa elaboreze oferta finala;


    d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociaza clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:


    - negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractantă solicita oferte de la mai mulţi operatori economici.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedura prin care achiziţionează, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.


    ART. 19

    Autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziţia se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziţie publica, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).


    ART. 20

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publica, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.


    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124.


    ART. 21

    (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 şi prin utilizarea mijloacelor electronice.


    (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.


    (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publica numai prin utilizarea mijloacelor electronice.


    ART. 22

    (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achizitionare specializată a anumitor produse, servicii sau lucrări de la sau prin unităţi de achiziţii centralizate.


    (2) Unitatea de achiziţii centralizata este o autoritate contractantă, astfel cum este definită la art. 8 lit. a), b) sau c), care:


    a) achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante;


    b) atribuie contracte de achiziţie publica sau încheie acorduri-cadru, în numele şi pentru o alta/alte autorităţi contractante.


    (3) Se considera ca autoritatea contractantă, care achiziţionează produse, servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizata, respecta prevederile prezentei ordonanţe de urgenta în măsura în care unitatea de achiziţii centralizata le respecta, la rândul ei, atunci când realizează activităţile prevăzute la alin. (2).


    ART. 23

    Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publica în mai multe contracte distincte de valoare mai mica şi nici de a utiliza metode de calcul care sa conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.


    ART. 24

    Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenta, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvaluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publica


 

    ART. 25

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publica pe baza calculării şi insumarii tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de optiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenta, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidaţi/ofertanţi, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publica trebuie sa includă şi valoarea premiilor/primelor respective.


    ART. 26

    Valoarea estimată a contractului de achiziţie publica trebuie sa fie determinata înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie sa fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitatiei de participare.


    ART. 27

    (1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă isi propune sa dobândească produse care necesita şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie sa includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective.


    (2) În cazul în care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie sa fie considerată ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor.


    (3) În cazul în care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:


    a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe intreaga durata a contractului respectiv;


    b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe intreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga şi valoarea reziduala estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;


    c) dacă contractul se încheie pe o durata nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.


    (4) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aibă ca baza de calcul:


    a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;


    b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări.


    (5) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 40.000 euro;


    b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează sa fie furnizate.


    ART. 28

    (1) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:


    a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere intreaga durata a contractului;


    b) când durata contractului nu poate fi determinata sau depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicand valoarea lunară cu 48.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aibă ca baza de calcul:


    a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;


    b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii.


    (3) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 40.000 euro;


    b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează sa fie prestate.


    (4) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.


    (5) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.


    (6) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective.


    ART. 29

    (1) În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze lucrări pentru care urmează sa pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie sa includă atât costul lucrării care urmează sa se execute, cat şi valoarea totală a facilităţilor menţionate.


    (2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, atunci valoarea estimată se determina avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu.


    (3) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantă isi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executanti, contracte distincte de lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinata avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intra în componenta lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intra în componenta lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 250.000 euro;


    b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplica prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării.


    ART. 30

    În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa organizeze un concurs de soluţii, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determina astfel:


    a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedura independenta, atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus aceasta posibilitate în anunţul de participare la concurs;


    b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenţilor.


    ART. 31

    În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa durata.


    ART. 32

    În cazul în care autoritatea contractantă isi propune sa utilizeze un sistem de achiziţie dinamic, atunci valoarea estimată se considera a fi valoarea maxima estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv, pe intreaga sa durata.


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire


 

    ART. 33

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta şi explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.


    (2) Documentaţia de atribuire trebuie sa cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin:


    a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;


    b) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legatura cu participarea la procedura de atribuire;


    c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează sa fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;


    d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urma fiind utilizata în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere;


    e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;


    f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V - secţiunea a 3-a;


    g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;


    h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.


    ART. 34

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare, precum şi cele referitoare la protecţia mediului.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau sa indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca şi protecţia muncii.


    ART. 35

    (1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.


    (2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, în mod obiectiv, în asa maniera încât sa corespundă necesităţii autorităţii contractante.


    (3) Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranta în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, specificaţiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă sa le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice, în legatura cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări.


    (4) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât sa corespundă, atunci când este posibil, necesităţilor/ exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati.


    (5) Specificaţiile tehnice trebuie sa permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie sa aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restrângă concurenta între operatorii economici.


    (6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificaţiile tehnice:


    a) fie prin referire, de regula în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adopta standarde europene, la omologari tehnice europene, la standarde internaţionale sau la alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu exista, atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie însoţită de menţiunea sau echivalent;


    b) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, care trebuie sa fie suficient de precis descrise încât sa permită ofertanţilor sa determine obiectul contractului de achiziţie publica, iar autorităţii contractante sa atribuie contractul respectiv;


    c) fie atât prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), cat şi prin referirea la standardele, omologarile tehnice, specificaţiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumţie a conformitatii cu nivelul de performanta şi cu cerinţele functionale respective;


    d) fie prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici.


    ART. 36

    (1) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, optand pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o oferta nu poate fi respinsă pe motiv ca produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificaţiile precizate, dacă ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentată satisface într-o maniera echivalenta cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă defineste specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performantelor şi/sau cerinţelor functionale solicitate, atunci nici o oferta nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele, serviciile sau lucrările oferite asigura îndeplinirea performantelor sau cerinţelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu:


    a) un standard naţional care adopta un standard european:


    b) o omologare tehnica europeană;

    c) o specificaţie tehnica comuna utilizata în Comunitatea Europeană;


    d) un standard internaţional;

    e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.


    (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.


    ART. 37

    (1) Performanţele şi cerinţele functionale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificaţiile tehnice, pot include şi caracteristici de mediu.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele functionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parţial, specificaţii definite prin "etichete ecologice" europene, (mulţi)naţionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ următoarele condiţii:


    a) specificaţiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziţie publica;


    b) cerinţele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze ştiinţifice;


    c) "eticheta ecologica" a fost adoptată printr-o procedura specifica ce a permis implicarea tuturor părţilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizaţii de mediu;


    d) "eticheta ecologica" este accesibila/disponibilă oricărei persoane interesate.


    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul ca produsele sau serviciile oferite care deţin o anumită "eticheta ecologica" sunt considerate ca îndeplinesc implicit specificaţiile tehnice solicitate. Pe de alta parte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu deţin "eticheta ecologica" precizată, dacă ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca produsele/ serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate.


    (4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.


    ART. 38

    (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indica o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenta de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.


    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisa şi inteligibila a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de menţiunea sau echivalent.


    ART. 39

    Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legatura cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.


    ART. 40

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic interesat care înaintează o solicitare în acest sens.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către operatorii economici:


    a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire;


    b) punerea la dispoziţie oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.


    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ sa nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adauga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia prin posta.


 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Reguli de participare la procedura de atribuire


 

    ART. 41

    Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.


    ART. 42

    Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv ca, în conformitate cu legislaţia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.


    ART. 43

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează sa îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejata, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide sa limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizată explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire.


    ART. 44

    (1) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fără a fi obligaţi sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizată numai în cazul în care oferta comuna este declarata câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsura reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.


    ART. 45

    (1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publica, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează sa le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.


    ART. 46

    (1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri:


    a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;


    b) sa depună candidatura/oferta individuală şi o alta candidatura/oferta comuna;


    c) sa depună oferta individuală şi sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.


    (2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.


    (3) În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept:


    a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau


    b) care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau


    c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.


 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Reguli de publicitate

 

    PARAGRAFUL 1

    Publicarea anunţurilor

 

    ART. 47

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de achiziţie publica şi încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire.


    (2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţurile prevăzute la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.


    (3) Modalităţile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum şi conţinutul anunţurilor de participare şi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


    ART. 48

    (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.


    (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta, operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


    ART. 49

    (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestrictionat la anunţurile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea acestora.


    (2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifica fiecare anunţ transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. În termen de doua zile lucrătoare de la data primirii anunţului în SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia:


    a) fie sa emita către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constata erori/omisiuni de completare;


    b) fie sa respingă publicarea anunţului, în cazul în care se constata erori/omisiuni de completare, informand totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.


    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia:


    a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenta, este prevăzută o obligaţie în acest sens; operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare, ca proba privind momentul transmiterii;


    b) de a publica anunţul în SEAP în cel mult doua zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.


    (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    (5) În cazul în care, din motive de natura tehnica independente de operatorul SEAP, nu este posibila transmiterea anunţurilor, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obligaţia de transmitere a acestora revine Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    (6) După publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.


    ART. 50

    (1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenta stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană.


    (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie sa conţină alte informaţii fata de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie sa menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană.


 

    PARAGRAFUL 2

    Anunţul de intenţie

 

    ART. 51

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie, atunci când urmăreşte sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) şi dacă:


    a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează sa fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupa CPV, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;


    b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează sa fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;


    c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează sa fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).


    (3) Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publica.


    ART. 52

    (1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cat mai curând posibil după data începerii anului bugetar.


    (2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cat mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv.


    ART. 53

    (1) Anunţul de intenţie se publica:


    a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice; sau


    b) numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, sa fi fost transmis un anunţ simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană.


    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunţul de intenţie trebuie sa conţină şi data transmiterii anunţului simplificat către Comisia Europeană.


 

    PARAGRAFUL 3

    Anunţul de participare

 

    ART. 54

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când:


    a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publica sau pentru încheierea acordului-cadru;


    b) lanseaza un sistem dinamic de achiziţie;


    c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publica printr-un sistem dinamic de achiziţii, în acest caz publicându-se un anunţ simplificat;


    d) organizează un concurs de soluţii.


    ART. 55

    (1) Anunţul de participare se publica în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:


    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;


    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro;


    c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.


 

    PARAGRAFUL 4

    Anunţul de atribuire

 

    ART. 56

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce:


    a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere -, prin atribuirea contractului de achiziţie publica sau încheierea acordului-cadru;


    b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător;


    c) a atribuit un contract de achiziţie publica printr-un sistem dinamic de achiziţii.


    (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indica, totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.


    ART. 57

    (1) Anunţul de atribuire se publica în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:


    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;


    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 420.000 euro;


    c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.


 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Reguli speciale de transparenta aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate


 

    ART. 58

    (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulată, fără TVA, estimată mai mare decât echivalentul în lei a 2.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe Internet la o adresa dedicata şi pe pagina de Internet proprie, acolo unde exista.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea şi/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masa scrise, audiovizuale sau electronice.


    (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu exonereaza autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol.


    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare prevăzut la alin. (1) criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie sa fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut.


    (5) În cel mult 120 de zile de la data finalizarii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate.


    (6) Contractele de publicitate media trebuie sa conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.


    (7) Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. (6) se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.


    (8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar.


 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor


 

    ART. 59

    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta, trebuie sa fie transmise în scris.


    (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.


    (3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât sa se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.


    ART. 60

    (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi:


    a) prin posta;

    b) prin fax;

    c) prin mijloace electronice;

    d) prin orice combinatie a celor prevăzute la lit. a)-c).


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează sa le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii.


    ART. 61

    (1) Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie sa nu restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.


    (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica, precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare.


    (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.


    ART. 62

    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urma caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea de participare în scris, cat mai curând posibil.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, sa fie confirmată, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisă prin posta sau prin mijloace electronice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare cerinta respectiva, precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită.


    ART. 63

    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau, dacă autoritatea contractantă prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte ca ofertele urmează sa fie transmise prin posta, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o alta adresa indicată de aceasta.


    ART. 64

    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare şi/sau ofertele sa fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigura respectarea următoarelor cerinţe:


    a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronica, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;


    b) dispozitivele electronice de receptionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate;


    c) operatorii economici trebuie sa transmită înainte de data limita de transmitere documentele, certificatele, declaraţiile şi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secţiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.


    ART. 65

    În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii:


    a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;


    b) înainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoana nu are acces la datele transmise;


    c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. b) a fost incalcata, acest acces neautorizat este clar detectabil;


    d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate;


    e) accesul la datele recepţionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acţiune simultană a cel puţin doua persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d);


    f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.


 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Reguli de evitare a conflictului de interese


 

    ART. 66

    Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natura sa determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurentei neloiale.


    ART. 67

    Persoana fizica sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.


    ART. 68

    Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.


    ART. 69

    Nu au dreptul sa fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:


    a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/ candidaţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;


    b) soţ/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;


    c) persoane care constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.


    ART. 70

    Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorala.


 

    CAP. III

    Proceduri de atribuire

 

    SECŢIUNEA 1

    Etape premergătoare initierii procedurii de atribuire


 

    ART. 71

    Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi, pe de alta parte, data limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectiva în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi sa beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.


    ART. 72

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la fata locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini, precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limita stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de situaţie, data limita de depunere a ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta, astfel încât orice operator economic interesat sa dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Licitaţia deschisă

 

    ART. 73

    (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regula, într-o singura etapa.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronica, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.


    ART. 74

    Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte.


    ART. 75

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel puţin 52 de zile.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publica ce urmează sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) pana la 36 de zile.


    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie - şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.


    (4) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.


    (5) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile.


    (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.


    ART. 76

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 28 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.


    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.


    ART. 77

    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.


    (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cat mai repede posibil, într-o perioada care nu trebuie sa depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.


    (3) Operatorul economic interesat are obligaţia de a întreprinde diligenţele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) sa nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire sa fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de doua zile înainte de data limita de depunere a ofertei.


    ART. 78

    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu trebuie sa depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.


    ART. 79

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertei.


    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urma are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.


    ART. 80

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în anunţul de participare.


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Licitaţia restrânsă


 

    ART. 81

    (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regula, în doua etape:


    a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie;


    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronica, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.


    ART. 82

    Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.


    ART. 83

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel puţin 37 de zile.


    (2) În cazul în care, din motive de urgenta, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile.


    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.


    ART. 84

    Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 16 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.


    ART. 85

    (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitaţie restrânsă.


    (2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferta, cu condiţia sa existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selecteaza candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, referitoare numai la capacitatea tehnica şi economico-financiară.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează sa-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.


    (4) Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 5.


    ART. 86

    (1) Numărul de candidaţi selectaţi după prima etapa a licitaţiei restrânse trebuie sa fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.


    (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:


    a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă;


    b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este, totuşi, suficient pentru a asigura o concurenta reală.


    ART. 87

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi.


    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.


    ART. 88

    (1) Invitaţia de participare trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele informaţii:


    a) referinte privind anunţul de participare publicat;


    b) data limita stabilită pentru depunerea ofertelor;


    c) adresa la care se transmit ofertele;


    d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta;


    e) data deschiderii ofertelor;

    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire.


    (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.


    ART. 89

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publica ce urmează sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) pana la 36 de zile, de regula, şi în nici un caz pana la mai puţin de 22 de zile.


    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie - şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.


    (4) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile.


    (5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.


    (6) În cazul în care, din motive de urgenta, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 12 zile.


    ART. 90

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 22 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile.


    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.


    (4) În cazul în care, din motive de urgenta, numărul de zile prevăzut la alin. (1) sau cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 12 zile.


    ART. 91

    (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioada care nu trebuie sa depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.


    ART. 92

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertei.


    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urma are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.


    ART. 93

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în invitaţia de participare.


 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Dialogul competitiv

 

    ART. 94

    Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publica dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) contractul în cauza este considerat a fi de complexitate deosebita;


    b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publica în cauza.


    ART. 95

    În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebita este considerat acel contract de achiziţie publica pentru care autoritatea contractantă nu este, în mod obiectiv, în măsura:


    a) sa definească specificaţiile tehnice capabile sa îi satisfacă necesităţile şi exigenţele; şi/sau


    b) sa stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.


    ART. 96

    Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:


    a) etapa de preselecţie a candidaţilor;


    b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte sa răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finala;


    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.


    ART. 97

    Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.


    ART. 98

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel puţin 37 de zile.


    (2) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.


    ART. 99

    Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 30 de zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.


    ART. 100

    Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.


    ART. 101

    (1) Atunci când preselecteaza candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii referitoare numai la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară a candidaţilor.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează sa îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.


    (3) Numărul minim indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (2) nu trebuie sa fie mai mic de 3.


    ART. 102

    (1) Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie sa fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.


    (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:


    a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;


    b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totuşi suficient pentru a asigura o concurenta reală.


    ART. 103

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi.


    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.


    ART. 104

    (1) Invitaţia de participare trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele informaţii:


    a) referinte privind anunţul de participare publicat;


    b) adresa la care va avea loc dialogul şi data lansării acestuia;


    c) limba/limbile în care se va derula dialogul;


    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă.


    (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.


    ART. 105

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrangerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesiva a soluţiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.


    ART. 106

    (1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discuta opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate sa corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante.


    (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvalui, fără acordul participantului în cauza, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.


    (4) Autoritatea contractantă derulează dialogul pana când identifica soluţia/soluţiile corespunzatoare necesităţilor sale obiective.


    (5) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anuntat participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi sa depună oferta finala, oferta care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie sa conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.


    ART. 107

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale.


    (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decât o perioada minima stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.


    ART. 108

    Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele informaţii:


    a) referinte privind anunţul de participare publicat;


    b) data limita stabilită pentru depunerea ofertelor;


    c) adresa la care se transmit ofertele;


    d) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta;


    e) data deschiderii ofertelor;

    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.


    ART. 109

    (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri şi nuantari ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 198 alin. (2).


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.


    (3) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, nuantarile, informaţiile suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie sa conducă la modificări ale caracteristicilor de baza ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitatiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.


 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare


 

    ART. 110

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri:


    a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv, au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau dialog competitiv şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;


    b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie publica;


    c) atunci când serviciile care urmează sa fie achiziţionate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrărilor, sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publica prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse;


    d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.


    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu transmite spre publicare anunţul de participare dacă invita la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire.


    ART. 111

    În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronica, caz în care are obligaţia de a anunta aceasta decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă.


    ART. 112

    Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare, prin care se solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.


    ART. 113

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel puţin 37 de zile.


    (2) În cazul în care, din motive de urgenta, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile.


    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.


    ART. 114

    Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publica este egala sau mai mica decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 12 zile înainte de data limita de depunere a candidaturilor.


    ART. 115

    (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive.


    (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cat mai repede posibil, într-o perioada care nu trebuie sa depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.


    (3) Documentaţia descriptivă trebuie sa conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrangerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile.


    ART. 116

    (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.


    (2) Înainte de începerea negocierilor, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o preselecţie a candidaţilor care vor participa la negocieri, utilizând în acest sens numai criterii referitoare la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează sa îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.


    (4) Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mic de 3.


    ART. 117

    (1) Numărul de candidaţi preselectati trebuie sa fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.


    (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:


    a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate, în măsura în care numărul acestora este totuşi suficient pentru a asigura o concurenta reală.


    ART. 118

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor preselectati.


    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapa sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.


    ART. 119

    Invitaţia de participare trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele informaţii:


    a) referinte privind anunţul de participare publicat;


    b) adresa la care va avea loc dialogul şi data lansării acestuia;


    c) limba/limbile în care se va derula dialogul;


    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapa pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare;


    e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secţiunea a 3-a.


    ART. 120

    (1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract.


    (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvalui, fără acordul candidatului în cauza, propunerea de oferta sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.


    ART. 121

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul sa prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a desfasura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de oferta care intra în negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de oferta se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.


    (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri pana la identificarea şi stabilirea, pe baza criteriilor de atribuire, a celei mai avantajoase propuneri de oferta din punct de vedere economic.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita candidatului de la care, în urma negocierilor, a obţinut cea mai avantajoasă propunere de oferta din punct de vedere economic, sa reconfirme rezultatul negocierilor, prin depunerea unei oferte finale.


    (4) Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aducă modificări elementelor stabilite în procesul de negociere.


 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare


 

    ART. 122

    Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri:


    a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise sau restrânse, nu a fost prezentată nici o oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, datorită faptului ca acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; autoritatea contractantă are, în acest caz, şi obligaţia de a transmite o informare către Comisia Europeană, dacă aceasta informare este solicitată;


    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;


    c) ca o măsura strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o forma unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesară, pentru a face fata situaţiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente;


    e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/ instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achizitiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depăşească, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare iniţial;


    f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziţia acestora se realizează prin operaţiuni pe piata de disponibil;


    g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;


    h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urma caz, autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor castigatori;


    i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    - atribuirea sa fie facuta contractantului iniţial;


    - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;


    - valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial;


    j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    - atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;


    - contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă;


    - valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;


    - în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioara de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata câştigătoare în cadrul procedurii respective;


    - autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial.


    ART. 123

    În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se incalca condiţiile prevăzute la art. 122 lit. h), i) şi j), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care sa asigure o concurenta reală.


 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Cererea de oferte

 

    ART. 124

    Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publica este mai mica decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:


    a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;


    b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;


    c) pentru contractul de lucrări: 250.000 euro.


    ART. 125

    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire.


    (2) Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii:


    a) data limita stabilită pentru primirea ofertelor;


    b) adresa la care se transmit ofertele;


    c) limba sau limbile în care trebuie elaborata oferta;


    d) dacă se solicita îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora;


    e) o scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie publica ce urmează sa fie atribuit;


    f) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire.


    (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.


    ART. 126

    (1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica invitaţia de participare în SEAP, cu condiţia sa o transmită către cel puţin 3 operatori economici.


    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri temeinic justificate, sa solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice exceptarea de la obligaţia prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o perioada care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta.


    (3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinenta.


    ART. 127

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de participare cu cel puţin 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă publica în SEAP intreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării invitatiei de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, sa reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile.


    (3) Operatorul SEAP are obligaţia de a publica invitaţia de participare şi, dacă este cazul, documentaţia de atribuire, în cel mult o zi de la primire.


    ART. 128

    Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.


    ART. 129

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data şi locul indicate în invitaţia de participare.


    ART. 130

    (1) În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost depuse cel puţin doua oferte corespunzătoare.


    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, sa transmită invitaţie de participare şi către alţi operatori economici de la care exista premisele obţinerii de oferta. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă primeşte doar o singura oferta corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziţie publica ofertantului respectiv.


 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Concursul de soluţii

 

    ART. 131

    Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedura independenta, în care concurentii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.


    ART. 132

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de concurs orice informaţie, cerinta, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenţialilor concurenţi o informare completa şi corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de soluţii.


    ART. 133

    Documentaţia de concurs trebuie sa cuprindă cel puţin:


    a) informaţii generale privind autoritatea contractantă;


    b) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legatura cu participarea la concurs;


    c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât sa le solicite, precum şi documentele care urmează sa fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective;


    d) ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurentii urmează sa elaboreze şi sa prezinte proiectul;


    e) cuantumul premiilor care urmează sa fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedura independenta;


    f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul de servicii cu câştigătorul sau cu unul dintre castigatorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;


    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare.


    ART. 134

    (1) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicita operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Anunţul trebuie sa cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 3D şi se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.


    (2) Numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii proiectelor trebuie sa fie stabilit astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea acestora.


    (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limita de depunere a proiectelor.


    ART. 135

    În cazul în care autoritatea contractantă solicita transmiterea electronica a proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 64 şi 65 se aplica în mod corespunzător.


    ART. 136

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi.


    (2) Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie sa rămână confidenţial cel puţin pana la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunostinta de conţinutul respectivelor proiecte numai după aceasta data.


    ART. 137

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a concurenţilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie sa fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs.


    (2) Numărul de concurenţi selectaţi trebuie sa fie suficient astfel încât sa asigure o concurenta reală.


    ART. 138

    (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente fata de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscuta.


    (2) În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie sa aibă acea calificare sau una echivalenta.


    ART. 139

    (1) Proiectele trebuie sa fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi păstrat pana în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.


    (2) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.


    ART. 140

    (1) Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de concurs.


    (2) Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie sa cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.


    ART. 141

    (1) Juriul are dreptul de a invita concurentii sa răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificarii oricăror aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus.


    (2) Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate conform prevederilor alin. (1).


 

    CAP. IV

    Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publica


 

    SECŢIUNEA 1

    Acordul-cadru

 

    ART. 142

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.


    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta.


    ART. 143

    Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât sa împiedice, sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta.


    ART. 144

    (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sa depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.


    (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.


    ART. 145

    Atunci când atribuie un contract de achiziţie publica pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/ condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.


    ART. 146

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V.


    ART. 147

    (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie sa prevadă cel puţin:


    a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnica;


    b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publica subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.


    (3) De fiecare data când intenţionează sa atribuie un contract de achiziţie publica subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, în funcţie de necesitaţi, completarea ofertei.


    ART. 148

    În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care exista un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte corespunzătoare.


    ART. 149

    (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevadă cel puţin:


    a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnica;


    b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.


    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publica subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:


    a) fie fără reluarea competitiei;

    b) fie prin reluarea competitiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.


    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publica în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.


    (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publica în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b):


    a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru;


   b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se considera necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.


    ART. 150

    În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedura:


    a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consulta în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;


    b) autoritatea contractantă fixează un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;


    c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial pana când termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat;


    d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Sistemul de achiziţie dinamic

 

    ART. 151

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autorităţii contractante.


    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropiu sistemul de achiziţie dinamic astfel încât sa împiedice, sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta.


    (3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul de achiziţie dinamic.


    ART. 152

    Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziţie dinamic sa depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale, temeinic justificate.


    ART. 153

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic.


    ART. 154

    În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publica în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 şi 65.


    ART. 155

    Atunci când lanseaza un sistem de achiziţie dinamic, autoritatea contractantă are obligaţia:


    a) de a publica un anunţ de participare în care se precizează clar faptul ca pentru atribuirea contractului/ contractelor de achiziţie publica se utilizează un sistem dinamic de achiziţie, precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă;


    b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează sa fie achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilităţi şi instrucţiuni de accesare;


    c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunţului de participare şi pana la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, accesul nerestrictionat, direct şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire.


    ART. 156

    (1) După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe intreaga perioada de existenta a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat sa depună o oferta orientativa, cu scopul de a fi admis în sistem.


    (2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnica prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.


    (4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.


    ART. 157

    Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătăţi oferta orientativa în orice moment, cu condiţia ca propunerea tehnica sa respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini.


    ART. 158

    (1) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publica prin sistemul dinamic de achiziţie publica, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunţ de participare simplificat, prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi sa depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o data limita de depunere a ofertelor orientative, care nu trebuie sa fie mai devreme de 15 zile de la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. (1).


    ART. 159

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie sa depună o oferta ferma pentru contractul de achiziţie publica care urmează sa fie atribuit, stabilind în acest sens o data limita pentru depunere.


    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii sa depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. 158 alin. (2).


    ART. 160

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publica ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă oferta ferma pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acuratete în cadrul invitatiei prevăzute la art. 159 alin. (1).


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Licitaţia electronica

 

    ART. 161

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronica în următoarele situaţii:


    a) ca o etapa finala a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publica, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;


    b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150;


    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publica prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunta decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.


    ART. 162

    Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronica astfel încât:


    a) sa împiedice, sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta;


    b) sa modifice obiectul contractului de achiziţie publica, astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.


    ART. 163

    Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări, care presupun prestaţii intelectuale cum ar fi consultanţa, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei electronice.


    ART. 164

    Atunci când intenţionează sa utilizeze licitaţia electronica, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 33 şi următoarele precizări specifice:


    a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile şi sa poată fi exprimate în cifre sau procente;


    b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului;


    c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile;


    d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice;


    e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;


    f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectarii.


    ART. 165

    (1) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare sa prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi.


    (3) Invitaţia trebuie sa precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.


    (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronica mai devreme de doua zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile.


    ART. 166

    În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitaţia prevăzută la art. 165 alin. (3) trebuie sa conţină şi informaţii referitoare la:


    a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;


    b) formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematica utilizata incorporeaza ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicati pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire.


    ART. 167

    (1) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:


    a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut;


    b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.


    (2) Licitaţia electronica se desfăşoară în mai multe runde succesive.


    ART. 168

    (1) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupa în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:


    a) numărul participanţilor în runda respectiva a licitaţiei electronice;


    b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut aceasta posibilitate.


    (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvalui identitatea ofertanţilor.


    ART. 169

    (1) Licitaţia electronica se finalizează printr-una sau printr-o combinatie a următoarelor modalităţi:


    a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;


    b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;


    c) atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie sa precizeze un termen limita care va fi lăsat sa curgă de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitaţiei electronice.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publica conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizarii licitaţiei electronice.


 

    CAP. V

    Atribuirea contractului de achiziţie publica


 

    SECŢIUNEA 1

    Oferta. Oferte alternative

 

    ART. 170

    Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.


    ART. 171

    Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.


    ART. 172

    (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi pana la data limita pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare.


    (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră, cad în sarcina operatorului economic.


    (3) Oferta depusa la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limita pentru depunere se returnează nedeschisă.


    (4) Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial pana la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunostinta de conţinutul respectivelor oferte numai după aceasta data.


    ART. 173

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor sa depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic".


    (2) Anunţul de participare trebuie sa precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă aceasta posibilitate este interzisă. În cazul în care aceasta precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.


    ART. 174

    (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respecta cerinţele minime prevăzute la alin. (1).


    ART. 175

    În cazul în care a anuntat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta având ca singura motivatie faptul ca, dacă aceasta este declarata câştigătoare:


    a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de servicii; sau


    b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transforma în contract de furnizare.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor


 

    PARAGRAFUL 1

    Criterii de calificare şi selecţie


 

    ART. 176

    Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:


    a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului;


    b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;


    c) situaţia economică şi financiară;


    d) capacitatea tehnica şi/sau profesională;


    e) standarde de asigurare a calităţii;


    f) standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e).


    ART. 177

    (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publica competenta sau de către un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 176.


    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificari specifice, aceştia din urma având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se considera necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate.


    (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului.


    ART. 178

    (1) Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul anunţului de participare cerinţele minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie sa le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, conform prevederilor paragrafelor 4 şi 5 din prezenta secţiune.


    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnica şi profesională, care ar conduce la restrictionarea participării la procedura de atribuire.


    ART. 179

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proportionalitatii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime solicitate, luând în considerare exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului care urmează sa fie atribuit.


 

    PARAGRAFUL 2

    Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului


 

    ART. 180

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda şi/sau pentru spalare de bani.


    ART. 181

    Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situaţii:


    a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;


    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);


    c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;


    d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;


    e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legatura cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d).


    ART. 182

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectiva.


    (2) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi/ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1).


    (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data în fata unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens.


 

    PARAGRAFUL 3

    Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale


 

    ART. 183

    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedească forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.


 

    PARAGRAFUL 4

    Situaţia economică şi financiară

 

    ART. 184

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica sa facă dovada situaţiei sale economice şi financiare.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea situaţiei economice şi financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează sa le prezinte în acest scop.


    ART. 185

    (1) Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:


    a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;


    b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia tarii în care este stabilit ofertantul/candidatul;


    c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioada anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.


    (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidela a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului.


    ART. 186

    (1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o alta persoana, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva.


    (2) În cazul în care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situaţia economică şi financiară invocand şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o alta persoana, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura susţinerea financiară nu trebuie sa se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.


    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situaţia economică şi financiară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstreaza în condiţiile prevăzute la alin. (2).


 

    PARAGRAFUL 5

    Capacitatea tehnica şi/sau profesională


 

    ART. 187

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica sa facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicita demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează sa le prezinte în acest scop.


    (3) Capacitatea tehnica şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie de experienta, aptitudinile, eficienta şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizarii informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.


    ART. 188

    (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează sa fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:


    a) o lista a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privati. Livrările de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;


    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;


    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;


    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;


    e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie sa poată fi demonstrata în cazul în care autoritatea contractantă solicita acest lucru.


    (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează sa fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:


    a) o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privati. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificari/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;


    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;


    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;


    d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;


    e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;


    f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;


    g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii;


    h) informaţii privind proporţia în care contractul de servicii urmează sa fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora.


    (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează sa fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:


    a) o lista a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificari de buna execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privati;


    b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;


    c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor;


    d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;


    e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;


    f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.


    ART. 189

    (1) În cazul în care produsele care urmează sa fie furnizate sau serviciile care urmează sa fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi - capacitatile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi măsurile aplicate pentru controlul calităţii.


    ART. 190

    (1) Capacitatea tehnica şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o alta persoana, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectiva.


    (2) În cazul în care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica şi profesională invocand şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o alta persoana, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana ce asigura susţinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.


    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica şi profesională se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnica şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnica şi profesională se demonstreaza în condiţiile prevăzute la alin. (2).


 

    PARAGRAFUL 6

    Standarde de asigurare a calităţii


 

    ART. 191

    În cazul în care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.


    ART. 192

    În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.


    ART. 193

    În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urma are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.


 

    PARAGRAFUL 7

    Standarde de protecţie a mediului

 

    ART. 194

    În cazul în care solicita ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e) sa se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protecţie a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie sa se raporteze:


    a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS);


    b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitara ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.


    ART. 195

    În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.


    ART. 196

    În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urma are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publica


 

    ART. 197

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publica, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.


    ART. 198

    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publica poate fi numai:


    a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;


    b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.


    (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publica se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.


    ART. 199

    (1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importantei factorilor de evaluare care urmează sa fie utilizaţi.


    (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vânzare şi asistenta tehnica, termen de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.


    (3) Factorii de evaluare a ofertei, precum şi ponderea relativă a acestora sau algoritmul de calcul trebuie sa fie definiţi clar în documentaţia de atribuire, trebuie sa aibă legatura concretă cu specificul contractului şi, după ce au fost stabiliţi, nu pot fi schimbati pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.


 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Stabilirea ofertei câştigătoare

 

    ART. 200

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.


    ART. 201

    (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerinţele solicitate.


    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate sa determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.


    ART. 202

    (1) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la:


    a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate;


    b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;


    c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini;


    d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;


    e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.


    ART. 203

    (1) Atunci când autoritatea contractantă constata ca o oferta are un preţ aparent neobisnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificarilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioada de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, ca ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.


    (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o oferta în circumstanţele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    ART. 204

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publica cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva oferta.


    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice.


    ART. 205

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publica numai după împlinirea termenului de:


    a) 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziţie publica este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;


    b) 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-207, în cazul în care valoarea contractului de achiziţie publica este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevăzute la art. 124.


    (2) Contractul de achiziţie publica încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) este lovit de nulitate absolută.


    (3) În cazul prevăzut la art. 122 lit. c) şi art. 252 lit. c), autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta perioadele prevăzute la alin. (1).


    (4) Prevederile prezentului articol se aplica în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.


 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor


 

    ART. 206

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa candidaţii/ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica, încheierea acordurilor-cadru, admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic sau, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioara a unei noi proceduri, în scris şi cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.


    (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice.


    (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci perioadele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 3 zile lucrătoare.


    ART. 207

    (1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.


    (2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinsi sau a căror oferta nu a fost declarata câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:


    a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;


    b) pentru fiecare oferta respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabila, neconforma sau necorespunzătoare, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanta prevăzute în caietul de sarcini;


    c) fiecărui ofertant care a prezentat o oferta acceptabilă, conformă şi corespunzătoare, dar care nu a fost declarata câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează sa i se atribuie contractul de achiziţie publica sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează sa se încheie un acord-cadru.


    ART. 208

    Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora:


    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;


    b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia concurenta loiala dintre aceştia.


 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica


 

    ART. 209

    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publica, dacă ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:


    a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;


    b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare;


    c) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;


    d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f);


    b) autoritatea contractantă se afla în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea sa conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).


    ART. 210

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.


 

    CAP. VI

    Dosarul achiziţiei publice

 

    ART. 211

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic.


    ART. 212

    Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cat contractul de achiziţie publica/acordul-cadru produce efecte juridice şi în orice caz nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.


    ART. 213

    (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele elemente:


    a) nota privind determinarea valorii estimate;


    b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;


    c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare;


    d) documentaţia de atribuire;

    e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;


    f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;


    g) raportul procedurii de atribuire;


    h) contractul de achiziţie publica/acordul-cadru, semnate;


    i) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare.


    (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. g) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:


    a) denumirea şi sediul autorităţii contractante;


    b) obiectul contractului de achiziţie publica/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic;


    c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedura;


    d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectati, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectarii respectivilor candidaţi;


    e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedura;


    f) denumirea/numele ofertanţilor respinsi şi motivele care au stat la baza acestei decizii;


    g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preţurilor prezentate ca fiind neobisnuit de scăzute;


    h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror oferta a fost declarata câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii;


    i) în cazul ofertantului/ofertanţilor castigatori, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat ca o subcontracteaza, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor;


    j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.


    ART. 214

    Prevederile art. 213 alin. (1) se aplica în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII.


    ART. 215

    Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restrictionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.


    ART. 216

    În cazul în care autoritatea contractantă aplica o procedura de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziţie sau un sistem de achiziţii electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplina a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, sa nu fie afectată.


 

    CAP. VII

    Contractele de concesiune

 

    SECŢIUNEA 1

    Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune


 

    ART. 217

    Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2).


    ART. 218

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni.


    (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentaţiei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


    ART. 219

    (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a se aplica în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.


    (2) Modul de soluţionare a contestaţiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX.


    ART. 220

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica în cazul în care contractul de concesiune:


    a) este atribuit într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 12-14;


    b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 232-241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi; sau


    c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publica, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanta de urgenta.


    ART. 221

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) atribuirea sa fie facuta contractantului iniţial;


    b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;


    c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial.


    ART. 222

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de concesiune.


    (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare.


    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3B şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.


    (4) În cazul anunţurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conţinutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.


    (5) Prevederile art. 48-50 se aplica în mod corespunzător.


    ART. 223

    (1) Anunţul de participare se publica în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de concesiune care urmează sa fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.


    ART. 224

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii aplicatiilor, astfel încât operatorii economici sa beneficieze de o perioada adecvată şi suficienta pentru elaborarea aplicatiilor.


    (2) Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limita de depunere a aplicatiilor.


    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.


    (4) Prevederile art. 72 se aplica în mod corespunzător.


    ART. 225

    Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita:


    a) concesionarului sa atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii;


    b) candidaţilor sa precizeze, în cadrul aplicatiei depuse, valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceştia intenţionează sa le atribuie unor terţe părţi.


 

    SECŢIUNEA a 2-a


    Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica de către concesionari


 

    ART. 226

    În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are obligaţia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci când atribuie un contract de achiziţie publica unei terţe părţi.


    ART. 227

    (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuşi obligaţia, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, de a publica un anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează sa fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 122.


    (2) Concesionarul are obligaţia de a respecta şi următoarele condiţii:


    a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie sa fie de cel puţin 37 de zile; şi


    b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau transmiterii invitatiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie sa fie de cel puţin 40 de zile.


    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.


    (4) În cazul în care concesionarul publica în SEAP intreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile.


    (5) Prevederile art. 72 se aplica în mod corespunzător.


    (6) Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3C şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană.


    (7) Prevederile art. 48-50 se aplica în mod corespunzător.


    ART. 228

    (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obţinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terţe părţi.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înţelege orice persoana care desfăşoară activităţi economice şi:


    a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau


    b) care poate exercita asupra concesionarului o influenta dominanta; sau


    c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influentei dominante a unei alte persoane. Pentru noţiunea de influenta dominanta, prevederile de la art. 3 lit. s) se aplica în mod corespunzător.


   (3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligaţia de a include în aplicaţie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaţia de a actualiza aceasta lista în mod permanent, pana la finalizarea contractului de concesiune.


 

    CAP. VIII

    Contracte sectoriale

 

    SECŢIUNEA 1

    Activităţi relevante


 

    PARAGRAFUL 1

    Domeniu de aplicare

 

    ART. 229

    (1) Dispoziţiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publica care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publica:


    a) apa;

    b) energie;

    c) transport;

    d) posta.

    ART. 230

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activităţi relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activităţii căreia îi este destinat în principal.


    ART. 231

    (1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publica destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, iar o alta activitate intra sub incidenta prevederilor de la cap. I-VI şi, în mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligaţia de a respecta prevederile de la cap. I-VI.


    (2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achiziţie publica destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, iar o alta activitate nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta şi, în mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.


    (3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziţie publica destinat mai multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevanta, şi, în mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauza, atunci aceasta are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.


 

    PARAGRAFUL 2

    Apa

 

    ART. 232

    Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publica prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele:


    a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate sa asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de apa potabilă;


    b) furnizarea de apa potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a).


    ART. 233

    Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activităţile prevăzute la art. 232 are obligaţia de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluţii care este în legatura:


    a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigaţii sau ameliorare a solului, dacă volumul de apa utilizat pentru furnizarea de apa potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispoziţie prin astfel de proiecte ori prin instalaţiile de irigare ori drenaj; sau


    b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.


    ART. 234

    Furnizarea apei potabile către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) furnizorul produce apa potabilă al carei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activităţi relevante;


    b) furnizarea de apa potabilă către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de apa potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.


 

    PARAGRAFUL 3

    Energie

 

    ART. 235

    Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publica prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele:


    a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate sa asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica;


    b) furnizarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a).


    ART. 236

    Furnizarea combustibililor gazosi sau a energiei termice către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:


    a) furnizorul produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinta inevitabila a unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activităţi relevante;


    b) furnizarea de combustibili gazosi sau de energie termica către reţelele publice este facuta numai cu scopul de a exploata în mod economic aceasta producţie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.


    ART. 237

    Furnizarea energiei electrice către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:


    a) furnizorul produce energia electrica în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activităţi relevante;


    b) furnizarea de energie electrica către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de energie electrica a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.


 

    PARAGRAFUL 4

    Transport

 

    ART. 238

    (1) Este considerată activitate relevanta în sectorul de utilitate publica prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate sa asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători, pe baza de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, troleibuze, alte tipuri de transport automat fără sofer sau transport pe cablu.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1), se considera ca exista o reţea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare - care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează sa fie asigurata sau frecventa serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competenta.


    ART. 239

    Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevanta în cazul în care şi alte persoane au dreptul sa presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zona geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţile contractante.


 

    PARAGRAFUL 5

    Posta

 

    ART. 240

    (1) Este considerată activitate relevanta în sectorul de utilitate publica prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii:


    a) servicii poştale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor <LLNK 12002    31130 302 12 44>art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin <LLNK 12002   642 10 201   0 18>Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale - corespondenta, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;


    b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced şi urmează expedierii;


    c) servicii cu valoare adăugată în legatura cu posta electronica şi furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin posta electronica recomandată;


    d) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa;


    e) servicii financiar-poştale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A şi în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poştale şi transferurile pe baza de conturi curente poştale;


    f) servicii filatelice;

    g) servicii logistice, care combina livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele poştale.


    (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) intra în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauza prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurentei conform prevederilor art. 248.


 

    PARAGRAFUL 6

    Alte activităţi relevante

 

    ART. 241

    În sensul prezentei ordonanţe de urgenta se considera activităţi relevante şi acele activităţi care presupun explorarea unui areal geografic în scopul:


    a) prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi;


    b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Excepţii specifice

 

    ART. 242

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achizitiona:


    a) produse care urmează sa fie revandute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă;


    b) produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizica a unei reţele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană.


    ART. 243

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante.


    ART. 244

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apa, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi relevante de natura celor prevăzute la art. 232.


    ART. 245

    Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi de natura celor prevăzute la art. 235 şi art. 241 lit. a).


    ART. 246

    (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:


    a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia;


    b) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante respective.


    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:


    a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de produse pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;


    b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din prestarea de servicii pentru autoritatea contractantă la care este afiliată;


    c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani a întreprinderii afiliate provine din execuţia de lucrări pentru autoritatea contractantă la care este afiliată.


    (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoana care desfăşoară activităţi economice şi care intra, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante sau orice persoana care desfăşoară activităţi economice şi care se afla în oricare din următoarele situaţii:


    a) autoritatea contractantă exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra sa;


    b) exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra unei autorităţi contractante;


    c) împreună cu autoritatea contractantă, se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice.


    Pentru noţiunea de influenta dominanta, prevederile art. 3 lit. s) se aplica în mod corespunzător.


    ART. 247

    (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:


    a) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta, uneia dintre autorităţile contractante respective;


    b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea însăşi face parte şi care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta.


    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii relevante pe o perioada de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede ca autorităţile contractante în cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioada cel puţin egala cu cea menţionată.


    ART. 248

    (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusă direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului ca o anumită activitate relevanta este sau nu expusă direct concurentei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legatura cu situaţia existenta.


    (3) Procedura specifica pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.


    ART. 249

    Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţii pe care aceasta le solicita cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 şi 243, precum şi ale art. 246 şi 247.


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale


 

    ART. 250

    (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:


    a) licitaţia deschisă;

    b) licitaţia restrânsă;

    c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    e) cererea de oferte.

    (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale.


    ART. 251

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial, de regula, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.


    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 252 sau 124.


    ART. 252

    Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri:


    a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, nu a fost prezentată nici o oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului ca acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibila numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;


    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;


    c) ca o măsura strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o forma unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesară pentru a face fata situaţiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    d) atunci când contractul care urmează sa fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat obţinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea sa nu afecteze atribuirea ulterioara pe baze concurentiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus;


    e) atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/ instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achizitiona produse care, datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice disproportionate de operare şi întreţinere;


    f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziţia acestora se realizează prin operaţiuni pe piata de disponibil;


    g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;


    h) atunci când este posibila achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piata, ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp;


    i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, în acest din urma caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor castigatori;


    j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care, datorită unor circumstanţe neprevăzute, au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza, şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    - atribuirea sa fie facuta contractantului iniţial;


    - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;


    k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă isi propune sa achizitioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    - atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;


    - contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;


    - valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;


    - în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul ca autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioara de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui oferta va fi declarata câştigătoare în cadrul procedurii respective.


    ART. 253

    În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se incalca condiţiile prevăzute la art. 252 lit. i), j) şi k), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care sa asigure o concurenta reală.


    ART. 254

    (1) Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care doua sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o oferta care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinata conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din tari terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigura un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse.


    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%.


 

    CAP. IX

    Soluţionarea contestaţiilor

 

    SECŢIUNEA 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 255

    (1) Persoana care se considera vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie.


    (2) Despăgubirile se solicita numai prin acţiune în justiţie, în conformitate cu dispoziţiile legii contenciosului-administrativ.


    (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoana care se considera vătămată se înţelege orice persoana care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:


    a) are un interes legitim în legatura cu un anumit contract de achiziţie publica pentru a cărui atribuire se aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenta;


    b) a suferit, suferă sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autorităţii contractante, de natura sa producă efecte juridice.


    (4) Este considerat act al autorităţii contractante:


    a) orice act administrativ;

    b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al autorităţii contractante ori refuzul de a-l emite;


    c) orice alt act al autorităţii contractante, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice.


    (5) Obiectul contestaţiei poate fi, după caz, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.


    ART. 256

    Pentru soluţionarea contestaţiilor, partea care se considera vătămată are dreptul sa se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


 

    ART. 257

    (1) Se înfiinţează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, organism cu activitate administrativ-jurisdicţională, care funcţionează pe lângă Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    (2) Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat în conformitate cu art. 291 alin. (1)-(3).


    (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii.


    (4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    ART. 258

    (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi.


    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), toţi membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret, cu majoritate simpla.


    (3) Preşedintele este ales pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singura data a mandatului.


    (4) Atribuţiile preşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine.


    (5) Preşedintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 290 alin. (4).


    ART. 259

    Preşedintele Consiliului are obligaţia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintă şi îl susţine în fata Parlamentului pana la data de 31 martie a anului următor.


 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Statutul personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


 

    ART. 260

    (1) Consiliul are un număr de 21 de membri, precum şi un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizand un număr de 37 de posturi.


    (2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie sa fie licentiati în drept.


    ART. 261

    (1) Membrii Consiliului sunt selectaţi prin concurs, fiind numiţi în funcţie prin decizia primului-ministru, în condiţiile legii.


    (2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputatii. Candidaţii trebuie sa aibă studii universitare, o vechime de 5 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi experienta de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice şi/sau concurentei.


    (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condiţiile legii.


    ART. 262

    (1) Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. Aceştia sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizarii funcţiei publice de consilier superior, treapta de salarizare I, din aparatul de lucru al Guvernului.


    (2) Membrii Consiliului beneficiază de salarii de baza majorate cu 40% fata de cele prevăzute de lege.


    (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi beneficiază de drepturile salariale aplicabile personalului contractual al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta se completează cu dispoziţiile <LLNK 11999   188 11 201   0 18>Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile <LLNK 12003    53 10 201   0 17>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări.


    ART. 263

    (1) Membrii Consiliului au ca sarcina principala ducerea la îndeplinire a atributiunilor date în competenta Consiliului prin prezenta ordonanta de urgenta.


    (2) Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se efectuează de către un colegiu al Consiliului.


    (3) La şedinţele Colegiului vor participa şi reprezentanţi ai altor instituţii, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Votul acestor reprezentanţi este consultativ.


    ART. 264

    (1) Membrilor Consiliului le este interzis:


    a) sa desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;


    b) sa detina calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;


    c) sa detina calitatea de membru al unui grup de interes economic;


    d) sa detina calitatea de membru al unui partid politic şi sa desfăşoare sau sa participe la activităţi cu caracter politic;


   e) sa exercite orice funcţie publica sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţii în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice;


    f) sa exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţa.


    (2) Membrii Consiliului au obligaţia sa depună declaraţiile de avere şi de interese, în conformitate cu dispoziţiile <LLNK 12003   161 10 201   0 18>Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare.


    (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se afla în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate:


    a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;


    b) dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu pana la 5 ani înaintea soluţionării cauzei;


    c) dacă s-au pronunţat public în legatura cu contestaţia pe care o soluţionează;


    d) dacă se constata ca au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.


    ART. 265

    (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se constituie în cadrul Consiliului.


    (2) Comisia de disciplina are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiţi de preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului, cu majoritate simpla.


 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Procedura de soluţionare a contestaţiilor în fata Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


 

    ART. 266

    (1) Consiliul este competent:

    a) sa soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului;


    b) sa se pronunţe asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publica, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta;


    c) sa emita opinie asupra litigiului dedus judecaţii, dacă instanta de judecata solicita acest lucru în conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4).


    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adopta decizii.


    ART. 267

    (1) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet.


    (2) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie sa fie licenţiat în drept.


    Art. 268

    Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.


    ART. 269

    Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celeritatii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.


    ART. 270

    (1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie sa conţină următoarele elemente:


    a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;


    b) denumirea şi sediul autorităţii contractante;


    c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publica şi procedura de atribuire aplicată;


    d) obiectul contestaţiei;

    e) motivarea în fapt şi în drept a cererii;


    f) mijloacele de proba pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;


    g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.


    (2) În situaţia în care Consiliul apreciază ca în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situaţie, acesta sa completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă.


    ART. 271

    (1) Contestaţia se transmite Consiliului, iar contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.


    (2) După înaintarea contestaţiei către Consiliu, contestatorul va inainta de îndată autorităţii contractante o copie a contestaţiei şi a înscrisurilor prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.


    (3) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia sa îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.


    (4) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confimare de primire. Dispoziţiile art. 60 alin. (1) se aplica în mod corespunzător.


    ART. 272

    (1) Contestaţia poate fi depusa în toate fazele procedurii de atribuire şi impotriva oricărui act al autorităţii contractante, astfel cum este definit la art. 255 alin. (4).


    (2) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează sa fie atribuit este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestaţia poate fi depusa în cel mult 10 zile de la data luării la cunostinta de către contestator despre un act al autorităţii contractante pe care acesta îl considera nelegal.


   (3) În cazul în care valoarea estimată a contractului care urmează sa fie atribuit este egala cu sau mai mica decât pragurile valorice prevăzute la art. 124, contestaţia poate fi depusa în cel mult 5 zile de la data luării la cunostinta de către contestator despre un act al autorităţii contractante pe care acesta îl considera nelegal.


    ART. 273

    (1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluţionare.


    (2) Pana la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie sa conţină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1).


    ART. 274

    (1) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contestaţiei. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu impiedica soluţionarea contestaţiei, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia.


    (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1).


    ART. 275

    (1) La primirea contestaţiei, Consiliul poate solicita autorităţii contractante sa comunice, în termen de 5 zile, toate documentele aflate în dosarul achiziţiei publice, sub sancţiunea unei amenzi, pe fiecare zi de întârziere, ce consta în 20% din salariul minim lunar pe economie, aplicată conducatorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii.


    (2) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacata în termen, constituie titlu executoriu şi se executa de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.


    (3) În vederea soluţionării cauzei Consiliul poate cere lămuriri părţilor, poate administra probe şi poate solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt şi de la alte persoane fizice sau juridice.


    (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie sa se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.


    (5) Procedura în fata Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei.


    (6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita sa depună concluzii oral în fata Consiliului, fără ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevăzute la art. 276.


    ART. 276

    (1) Consiliul va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă.


    (2) În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu încă 20 de zile.


 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Măsuri provizorii

 

    ART. 277

    (1) Depunerea contestaţiei în fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pana la data soluţionării contestaţiei de către Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută.


    (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.


    (3) În cazuri temeinic motivate şi la solicitarea uneia dintre părţi, Consiliul poate sa dispună reluarea procedurii de atribuire.


    (4) Decizia Consiliului cu privire la măsurile provizorii poate fi atacată cu plângere la curtea de apel competenta sa soluţioneze plângerea impotriva contestaţiei potrivit dispoziţiilor art. 283 alin. (1), în termen de 5 zile de la comunicarea pronunţării.


 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


 

    ART. 278

    (1) Consiliul se pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedura şi de fond, iar când se constata ca acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.


    (2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalităţii şi temeiniciei, actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obliga autoritatea contractantă sa emita un act sau dispune orice alta măsura necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.


    (3) În situaţia în care Consiliul apreciază ca exista şi alte încălcări ale prevederilor legale privitor la actul atacat, în afară celor invocate de contestator, poate sa dispună din oficiu remedierea încălcării prevederilor legale.


    (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie sa fie adusă la îndeplinire. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurii de remediere.


    (5) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondata, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoana fără calitate sau neimputernicita sa formuleze contestaţia, precum şi pe orice alta excepţie de procedura sau de fond.


    (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publica.


    (7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator.


    (8) În cazul admiterii contestaţiei, Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpa la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei.


    ART. 279

    (1) Decizia completului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adopta cu majoritate simpla a tuturor membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine.


    (2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minuta care se semnează de către toţi membrii completului şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu.


    (3) Decizia Consiliului va fi motivată şi comunicată în scris părţilor, în termen de 5 zile de la pronunţare. Decizia va fi publicată pe pagina de Internet a Consiliului.


    ART. 280

    (1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat ori obliga autoritatea contractantă sa emita un act sau sa dispună orice alta măsura necesară pentru înlăturarea actelor ce afectează procedura de atribuire este executorie.


    (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă, se va aplica conducatorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amenda pe fiecare zi de întârziere, ce consta în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea partii interesate.


    (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de achiziţie publica încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută.


    (4) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacata în termen, constituie titlu executoriu şi se executa de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.


    (5) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, atât pe motive de nelegalitate, cat şi de netemeinicie.


    ART. 281

    (1) Plângerea se depune la sediul Consiliului, care va inainta dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac.


    (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.


    (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia sa comunice, în termenul prevăzut la art. 280 alin. (5), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi partii adverse, depunând dovada de comunicare în fata instanţei pana la primul termen de judecata.


 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Procedura de verificare a legalităţii

 

    ART. 282

    (1) Autoritatea contractantă are dreptul sa sesizeze Consiliul în scopul pronunţării asupra legalităţii actelor şi operaţiunilor derulate în cursul procedurii de atribuire.


    (2) Autoritatea contractantă va inainta Consiliului sesizarea motivată, însoţită de documentaţia aferentă procedurii de achiziţie.


    (3) Consiliul poate sa admită sesizarea şi sa constate legalitatea actelor întocmite de autoritatea contractantă, precum şi sa ateste corectitudinea operaţiunilor şi procedurilor desfăşurate de aceasta.


    (4) În cazul în care atestarea operaţiunilor desfăşurate necesita expertiza de specialitate, aceasta se va efectua în conformitate cu art. 275 alin. (4).


    (5) În măsura în care se constata nereguli în cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractantă, Consiliul dispune notificarea acesteia în vederea luării măsurilor de remediere prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta.


 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


 

    ART. 283

    (1) Instanta competenta sa soluţioneze plângerea formulată impotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza căreia se afla sediul autorităţii contractante.


    (2) Plângerea va fi soluţionată în complet specializat în domeniul achiziţiilor publice şi/sau concurentei, format din 3 judecători.


    (3) Plângerea formulată impotriva deciziilor pronunţate de Consiliu se judeca de urgenta şi cu precădere.


    (4) Partea nu poate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 118 alin. 3 din Codul de procedura civilă, sa ceara amânarea judecaţii pentru pregătirea apărării sau pentru a lua cunostinta de cererile ori înscrisurile comunicate, dacă dovada citarii sau comunicării făcute cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecata este depusa la acel termen.


    (5) Cu excepţia citarii la primul termen de judecata, oricare dintre părţi poate cere încuviinţarea instanţei pentru a îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a înscrisurilor către cealaltă parte.


    (6) Procedura de soluţionare a plângerii este cea a recursului, potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de procedura civilă.


    ART. 284

    (1) Instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire, pana la soluţionarea plângerii formulate impotriva deciziei Consiliului.


    (2) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate absolută.


    ART. 285

    (1) Instanta, admiţând plângerea, modifica decizia Consiliului, dispunând în vederea remedierii aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afectează actele emise în cadrul procedurii de atribuire, după caz:


    a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante;


    b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;


    c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă;


    d) orice alte măsuri necesare.

    (2) În cazul în care, în mod eronat, Consiliul a soluţionat cauza pe excepţie, instanta va casa cu reţinere şi se va pronunţa asupra fondului.


    (3) În situaţia în care instanta admite plângerea, modifica decizia Consiliului şi constata ca actul autorităţii contractante a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de dispunerea suspendării procedurii de atribuire potrivit dispoziţiilor art. 284 alin. (1), partea vătămată are dreptul la despăgubiri.


    (4) Instanta poate respinge pe fond plângerea.


    (5) Hotărârea pronunţată de instanta este definitiva şi irevocabilă.


 

    SECŢIUNEA a 9-a

    Soluţionarea litigiilor în instanta


 

    ART. 286

    (1) Pentru soluţionarea litigiilor privind acordarea de despăgubiri, este competenta numai instanta de judecata.


    (2) În cazul în care persoana care se considera vătămată solicita plata de despăgubiri, aceasta trebuie sa dovedească faptul ca:


    a) prevederile prezentei ordonanţe de urgenta au fost incalcate; şi


    b) ar fi avut o sansa reală de a câştiga contractul; şi


   c) sansa a fost compromisa ca urmare a încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta.


    (3) Pentru soluţionarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achiziţie publica, altele decât cele referitoare la despăgubiri, este competenta numai instanta de judecata.


    ART. 287

    (1) Pentru procedurile prevăzute la <LLNK 12004   554 10 202 286 79>art. 286 se aplica dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


    (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenta se completează cu dispoziţiile <LLNK 12004   554 10 201   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare.


    (3) Părţile nu se pot adresa atât Consiliului, cat şi instanţei de judecata. În cazul în care mai multe părţi se adresează concomitent Consiliului şi instanţei de judecata, instanta va suspenda judecata pana la soluţionarea cauzei pe cale administrativ-jurisdicţională.


    (4) Instanta de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existenţei unei încălcări a legislaţiei în materie de achiziţii publice.


    ART. 288

    (1) Competenta de soluţionare a cauzelor aparţine tribunalului în a cărui arie de competenta teritorială se afla sediul autorităţii contractante.


    (2) Hotărârea pronunţată de tribunal este supusă recursului la curtea de apel.


 

    SECŢIUNEA a 10-a


    Măsuri privind operationalizarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


 

    ART. 289

    (1) Consiliul devine operational la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta.


    (2) Pana la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcţionează fără personalitate juridică, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    ART. 290

    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul dobândeşte personalitate juridică, preşedintele acestuia are calitatea de ordonator de credite, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.


    (2) Pentru funcţionarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.


    (3) Guvernul, prin hotărâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).


    (4) Pana la dobândirea personalităţii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs potrivit dispoziţiilor art. 261 alin. (1) şi (2).


    ART. 291

    (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenta, Guvernul, prin hotărâre, aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului la solicitarea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    (2) După data prevăzută la art. 289 alin. (2), regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aproba la propunerea membrilor acestuia, prin ordin al preşedintelui Consiliului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    (3) La data intrării în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare stabilit în conformitate cu alin. (2), prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat în conformitate cu alin. (1) isi încetează aplicabilitatea.


    ART. 292

    (1) Pana la data de 31 decembrie 2006, numărul de posturi aferent Consiliului se încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    (2) Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului, ca urmare a unui număr crescut de cauze, poate aproba, prin hotărâre, înfiinţarea de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele de resedinta a curţilor de apel şi/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1).


 

    CAP. X

    Contravenţii şi sancţiuni

 

    SECŢIUNEA 1

    Contravenţii

 

    ART. 293

    Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:


    a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. 23;


    b) încălcarea prevederilor art. 33, precum şi a regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice;


    c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) şi ale art. 251 alin. (2);


    d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta;


    e) încălcarea regulilor de transparenta şi publicitate;


    f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58;


    g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect restrictionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal sau încălcarea principiului transparenţei;


    h) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta;


    i) încălcarea principiului proportionalitatii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca mijloc de a restrictiona concurenta;


    j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publica decât a celor prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta;


    k) încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflecta avantaje de natura economică în beneficiul autorităţii contractante sau a căror pondere în punctajul total este vadit disproportionata în raport cu avantajele economice cuantificate;


    l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentaţia de atribuire;


    m) refuzul de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice sau altor instituţii abilitate informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica, pe care acestea au dreptul sa le solicite conform prevederilor legale.


 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Sancţionarea contravenţiilor

 

    ART. 294

    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 293 se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).


    (2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cat şi persoanelor fizice.


    ART. 295

    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.


    (2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei.


    (3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei, neatacat în termen, constituie titlu executoriu şi se executa de către organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.


    (4) Orice persoana are dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta.


    ART. 296

    Contravenţiilor prevăzute la <LLNK 12001     2130 302 293 73>art. 293 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


 

    CAP. XI

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

    ART. 297

    În măsura în care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun.


    ART. 298

    Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii acestora.


    ART. 299

    (1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art 47 alin. (1) numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.


    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanta de urgenta între data transmiterii spre publicare şi data depunerii ofertelor sau, după caz, a candidaturilor.


    (3) Fără a afecta prevederile alin. (1), pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP.


    ART. 300

    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire.


    (2) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice:


    a) raportul prevăzut la art. 259, spre luarea la cunostinta înainte de prezentarea acestuia în Parlament; şi


    b) orice alta informaţie solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legatura cu soluţionarea contestaţiilor.


    ART. 301

    (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei. Prin hotărâre, Guvernul are dreptul de a reglementa o procedura specifica de acordare a dreptului de a deveni operator al unui astfel de sistem şi altor persoane juridice.


    (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informaţiilor necesare creării de baze de date statistice.


    ART. 302

    Pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) şi la art. 57 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă aceasta modificare este determinata de necesitatea respectării obligaţiilor asumate la nivel european prin acordul privind achiziţiile publice încheiat în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului.


    ART. 303

    (1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenta.


    (2) În temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedura specifica de elaborare şi transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului ca o activitate relevanta este expusă direct concurentei, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenta.


    (3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenta pentru achiziţiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenta.


    (4) În temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenta.


    ART. 304

    (1) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care operatorul economic şi autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedura de conciliere.


    (2) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autorităţile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.


    ART. 305

    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga:


    a) <LLNK 11998   219 10 201   0 18>Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;


    b) <LLNK 12001    60180 301   0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   212 10 201   0 18>Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;


    c) <LLNK 12001    80130 302   5 60>art. 5 alin. (6) şi (7) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   247 10 201   0 18>Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;


    d) <LLNK 12002    16130 301   0 32>Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   470 10 201   0 18>Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;


    e) <LLNK 12002    20130 301   0 32>Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   468 10 201   0 18>Legea nr. 468/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia;


    f) <LLNK 12005    34180 302   3 56>art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sa realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundatiilor din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobată cu modificări prin <LLNK 12005   211 10 201   0 18>Legea nr. 211/2005;


    g) <LLNK 12001 1186 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implica apărarea nationala, ordinea publica, siguranta şi securitatea nationala şi a listei aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;


    h) <LLNK 12003   273 20 302   7 44>art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 273/2003 privind înfiinţarea unor filiale, societăţi comerciale pentru reparaţii şi servicii, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;


    i) pct. 3.12 din anexa la <LLNK 12003 1293 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.


    ART. 306

    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanta de urgenta.


    ART. 307

    (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data de 30 iunie 2006.


    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):


    a) dispoziţiile art. 14 alin. (3) şi ale art. 254 intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;


    b) dispoziţiile art. 257 alin. (1) intra în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

    Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entitatile care operează în sectoarele apa, energie, transport şi servicii poştale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepţia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) şi art. 53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare şi de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, şi Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie a entitatilor care operează în sectoarele apa, energie, transport şi telecomunicaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepţia art. 9-11, care se transpun prin hotărâre a Guvernului.


 

                                 PRIM-MINISTRU


                            CALIN POPESCU-TARICEANU


 

                                Contrasemnează:


                                 --------------


            Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea


                     şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,


                               Alexandru Cojocaru


 

                      Şeful Cancelariei Primului-Ministru,


                             Aleodor Marian Francu


 

                        p. Ministrul finanţelor publice,

                                 Istvan Jakab,


                                secretar de stat


 

    Bucureşti, 19 aprilie 2006.

    Nr. 34.

 

    ANEXA 1

 

*T*

*Font 9*

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NACE*1)
──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────
COD CPV │ Secţiunea F │LUCRĂRI
───┬────┬─────┼────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤DE
Di-│Gru-│Clasa│ Descriere │ Explicaţii generale │CONSTRUC-
vi-│pa │ │ │ │TII
zi-│ │ │ │ │
une│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
45│ │ │Lucrări de │Aceasta diviziune include: │45000000
│ │ │construcţii │- construcţia de clădiri noi şi lucrări de reparare, │
│ │ │ │modificare, restaurare │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│45.1│ │Lucrări de │ │45100000
│ │ │organizare a│ │
│ │ │santierelor │ │
│ │ │şi de prega-│ │
│ │ │tire a │ │
│ │ │terenurilor │ │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.11│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45110000
│ │ │demolare, │- demolarea imobilelor şi a altor structuri/construct│
│ │ │pregătire a │- degajarea terenului şi pregătirea santierelor │
│ │ │santierelor │- lucrări de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea│
│ │ │şi de │amplasamentelor de construcţii, sapare de santuri, │
│ │ │terasamente │îndepărtarea rocilor, dinamitare etc. │
│ │ │ │- pregătirea santierelor pentru exploatare miniera, │
│ │ │ │inclusiv înlăturarea solului şi alte lucrări de │
│ │ │ │dezvoltare şi pregătire a terenurilor şi santierelor │
│ │ │ │miniere │
│ │ │ │- drenarea santierelor de construcţii │
│ │ │ │- drenarea terenurilor agricole şi forestiere │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.12│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45120000
│ │ │foraj şi │- sondaje experimentale, foraje experimentale şi │
│ │ │sondaj expe-│carotaje pentru construcţii, precum şi pentru studii │
│ │ │rimentale │geofizice, geologice sau alte scopuri similare │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- forarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului sau │
│ │ │ │a gazelor naturale, clasificate în 11.20 │
│ │ │ │- forarea puţurilor de apa, clasificate în 45.25 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │- adâncirea puţurilor, clasificate în 45.25 │
│ │ │ │- exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi de gaze │
│ │ │ │naturale, precum şi prospectarea geofizica, │
│ │ │ │geologica şi seismică, clasificate în 74.20 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│45.2│ │Lucrări de │ │45200000
│ │ │construcţii │ │
│ │ │complete sau│ │
│ │ │parţiale şi │ │
│ │ │lucrări de │ │
│ │ │geniu civil │ │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.21│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45210000
│ │ │construcţii │- construcţia de clădiri de toate tipurile │
│ │ │de clădiri │- construcţii de inginerie civilă: poduri (inclusiv │
│ │ │şi lucrări │cele destinate sa susţină şosele suspendate), │
│ │ │de geniu │viaducte, tuneluri şi pasaje subterane │
│ │ │civil ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │- conducte de transport (petrol, gaz, apa), reţele şi│
│ │ │ │linii (electrice, de telecomunicatii), pe distanta │
│ │ │ │mare │
│ │ │ │- conducte, reţele şi linii pentru reţele locale; │
│ │ │ │- lucrări conexe de amenajare urbana; │
│ │ │ │- asamblarea şi executarea lucrărilor din │
│ │ │ │prefabricate │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- servicii anexe extractiei petrolului şi gazelor, │
│ │ │ │clasificate în 11.20 │
│ │ │ │- execuţia de lucrări din prefabricate de producţie │
│ │ │ │proprie, altele decât cele din beton, clasificate │
│ │ │ │în 20, 26 şi 28 │
│ │ │ │- construcţia (altele decât clădirile) pentru │
│ │ │ │stadioane, piscine, sali de sport, terenuri de tenis,│
│ │ │ │circuite de golf şi alte instalaţii sportive, │
│ │ │ │clasificate în 45.23 │
│ │ │ │- lucrări de instalaţii şi izolaţii pentru clădiri, │
│ │ │ │clasificate în 45.3 │
│ │ │ │- lucrări de finisare, clasificate în 45.4 │
│ │ │ │- activităţi de arhitectura şi de inginerie, │
│ │ │ │clasificate în 74.20 │
│ │ │ │- managementul proiectelor de construcţie, │
│ │ │ │clasificate în 74.20 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.22│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45220000
│ │ │învelitori, │- lucrări de sarpante │
│ │ │sarpante şi │- instalarea acoperişurilor │
│ │ │terase la │- lucrări de etansare │
│ │ │construcţii │ │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.23│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45230000
│ │ │construcţie │- construcţia de autostrazi, drumuri, şosele, străzi,│
│ │ │a căilor de │alte cai de transport pentru vehicule şi pietoni │
│ │ │comunicaţii │- construcţia de cai ferate │
│ │ │terestre şi │- construcţia de piste de aterizare-decolare │
│ │ │construcţii │- construcţii (altele decât clădiri) pentru stadioane│
│ │ │destinate │piscine, sali de sport, terenuri de tenis, circuite │
│ │ │sportului │de golf şi alte instalaţii sportive │
│ │ │ │- marcarea suprafeţelor rutiere şi a spaţiilor de │
│ │ │ │parcare │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- lucrări de terasamente, clasificate în 45.11 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.24│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45240000
│ │ │construcţii │- construcţia de cai navigabile, porturi, porturi de │
│ │ │hidrotehnice│ambarcatiuni, ecluze etc, │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │- construcţia de baraje şi diguri │
│ │ │ │- construcţii subacvatice │
│ │ │ │- dragare │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.25│Alte lucrări│Aceasta clasa include: │45250000
│ │ │speciale de │- activităţi de construcţie specializate referitoare │
│ │ │construcţie │la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări│
│ │ │ │şi care necesita competente sau echipamente │
│ │ │ │specializate: │
│ │ │ │- realizarea de fundaţii, inclusiv baterea pilonilor │
│ │ │ │- forarea şi construcţia de puţuri de apa, adâncirea │
│ │ │ │puţurilor │
│ │ │ │- montarea structurilor metalice (dar nu de │
│ │ │ │fabricaţie proprie) │
│ │ │ │- arcuirea structurilor metalice │
│ │ │ │- aşezarea caramizilor şi a blocurilor de piatra │
│ │ │ │- montarea şi demontarea schelelor şi platformelor de│
│ │ │ │lucru proprii sau închiriate │
│ │ │ │- construcţia de coşuri, industriale şi furnale │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- închirierea de schele fără ridicare sau demontare, │
│ │ │ │clasificate în 71.32 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│45.3│ │Lucrări de │ │45300000
│ │ │instalaţii │ │
│ │ │şi izolaţii │ │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.31│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45310000
│ │ │instalaţii │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de │
│ │ │electrice │construcţii, a următoarelor elemente: │
│ │ │ │- circuite electrice │
│ │ │ │- linii (cablaje) pentru telecomunicaţii │
│ │ │ │- sisteme electrice de încălzire │
│ │ │ │- antene pentru clădiri │
│ │ │ │- sisteme de alarma impotriva incendiilor │
│ │ │ │- sisteme de alarma antiefractie │
│ │ │ │- ascensoare şi scări rulante │
│ │ │ │- paratrasnete etc. │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.32│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45320000
│ │ │izolare │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de │
│ │ │ │construcţii, de materiale pentru izolatie termica, │
│ │ │ │acustica şi impotriva vibratiilor │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- lucrări de etansare, clasificate în 45.22 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.33│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45330000
│ │ │instalaţii │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de │
│ │ │ │construcţii, a următoarelor elemente: │
│ │ │ │- instalaţii şi echipamente sanitare │
│ │ │ │- instalaţii pentru distribuţia gazelor │
│ │ │ │- echipamente şi conducte de încălzire, de │
│ │ │ │ventilare, frigorifice sau de climatizare │
│ │ │ │- instalarea de pulverizatoare impotriva incendiilor │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- instalarea sistemelor electrice de încălzire, │
│ │ │ │clasificate în 45.31 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.34│Alte lucrări│Aceasta clasa include: │45340000
│ │ │de instala- │- instalarea sistemelor de iluminat şi semnalizare │
│ │ │tii │luminoasa pentru şosele, drumuri, cai ferate, │
│ │ │ │aeroporturi şi porturi │
│ │ │ │- instalarea, în clădiri sau în alte tipuri de │
│ │ │ │construcţii, a instalaţiilor şi echipamentelor │
│ │ │ │neclasificate în alta parte │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│45.4│ │Lucrări de │ │45400000
│ │ │finisare │ │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.41│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45410000
│ │ │ipsoserie │- aplicarea, în clădiri sau în alte tipuri de │
│ │ │ │construcţii, a ipsosului şi a tencuielii uscate │
│ │ │ │pentru stucturi sau ornamente interioare şi │
│ │ │ │exterioare, inclusiv a materialelor de fatuire │
│ │ │ │asociate │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.42│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45420000
│ │ │tâmplărie şi│- instalarea de usi, ferestre, cadre pentru, usi şi │
│ │ │dulgherie │ferestre, bucatarii echipate, scări interioare, alte │
│ │ │ │dotări similare, din lemn sau orice fel de material │
│ │ │ │(dar nu de fabricaţie proprie) │
│ │ │ │- amenajări interioare precum plafoane, lambriuri, │
│ │ │ │partitii mobile etc. │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- acoperirea cu parchet sau alte materiale de │
│ │ │ │acoperire a podelelor, clasificate în 45.43 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.43│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45430000
│ │ │acoperire a │- aşezarea, prinderea sau fixarea, în clădiri sau în │
│ │ │pereţilor şi│alte tipuri de construcţii, a următoarelor elemente: │
│ │ │podelelor │- placaje din ceramica, beton sau piatra │
│ │ │ │- parchete sau alte materiale de acoperire a │
│ │ │ │podelelor │
│ │ │ │- mochete, linoleum şi alte materiale flexibile │
│ │ │ │- materiale de placare din granit, marmura sau │
│ │ │ │ardezie │
│ │ │ │- tapete │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.44│Lucrări de │Aceasta clasa include: │45440000
│ │ │vopsitorie, │- vopsitorie în interiorul şi pe exteriorul │
│ │ │zugraveli şi│clădirilor │
│ │ │montari de │- vopsitoria construcţiilor de inginerie civilă │
│ │ │geamuri │- montarea geamurilor, oglinzilor etc. │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- instalarea ferestrelor, clasificate în 45.42 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.45│Alte lucrări│Aceasta clasa include: │45450000
│ │ │de finisare │- instalarea piscinelor private │
│ │ │a clădirilor│- curăţirea pereţilor exteriori ai clădirilor cu │
│ │ │ │ajutorul aburilor, prin sablare şi alte activităţi │
│ │ │ │similare │
│ │ │ │- alte lucrări de finisare a clădirilor neclasificate│
│ │ │ │în alta parte │
│ │ │ │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │ │- curăţirea pereţilor interiori ai clădirilor şi ai │
│ │ │ │altor construcţii, clasificate în 74.70 │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│45.5│ │Închirierea │ │45500000
│ │ │de utilaje │ │
│ │ │de construc-│ │
│ │ │tii şi │ │
│ │ │demolare cu │ │
│ │ │operator │ │
───┼────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
│ │45.50│Închirierea │Aceasta clasa nu include: │
│ │ │de utilaje │- închirierea de maşini şi materiale de construcţie │
│ │ │de construc-│sau demolare fără operator, clasificate în 71.32 │
│ │ │tii şi │ │
│ │ │demolare cu │ │
│ │ │operator │ │
───┴────┴─────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────
*1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea
statistica a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990,
p. 1). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83,
3.4.1993, p. 1).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*

 

 

    ANEXA 2

 

    ANEXA 2A*1)

------

    *1) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplica nomenclatura CPC.


 

*T*

*Font 9*

 

───┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────
Ca-│ Descrierea serviciilor │ CPC*1) │ CPV
te-│ │ │
go-│ │ │
rie│ │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
1 │Servicii de întreţinere şi │6112, 6122, 633, 886 │De la 50100000 la 50982000, cu
│reparare │ │următoarele excepţii:
│ │ │- de la 50310000 la 50324200
│ │ │- 50116510-9
│ │ │- 50190000-3
│ │ │- 50229000-6
│ │ │- 50243000-0
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
2 │Servicii de transport │712 (cu excepţia │De la 60112000-6 la 60129300-1, cu
│terestru*2), inclusiv │71235), 7512, 87304 │următoarele excepţii:
│servicii de transport în │ │- de la 60121000 la 60121600
│vehicule blindate, şi │ │- 60122200-1
│servicii de curier, │ │- 60122230-0
│exceptând transportul │ │De la 64120000-3 la 64121200-2
│poştal │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
3 │Servicii de transport aerian │73 (cu excepţia 7321)│De la 62100000-3 la 62300000-5, cu
│de călători şi de mărfuri, │ │următoarele excepţii:
│exceptând transportul poştal │ │- 62121000-6
│ │ │- 62221000-7
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
4 │Transport poştal, terestru*3)│71235, 7321 │60122200-1
│sau aerian │ │60122230-0
│ │ │62121000-6
│ │ │62221000-7
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
5 │Servicii de telecomunicaţii │752 │De la 64200000-8 la 64228200-2
│ │ │72318000-7
│ │ │De la 72530000-9 la 72532000-3
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
6 │Servicii financiare │ex 81, 812, 814 │De la 66100000-1 la 66430000-3
│(a) Servicii de asigurări │ │
│(b) Servicii bancare şi de │ │De la 67110000-1 la 67262000-1*4)
│investiţii*4) │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
7 │Servicii informatice şi │84 │De la 50300000-8 la 50324200-4,
│servicii conexe │ │De la 72100000-6 la 72591000-4,
│ │ │cu umatoarele excepţii:
│ │ │- 72318000-7
│ │ │- de la 72530000-9 la 72532000-3
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
8 │Servicii de cercetare - │85 │De la 73000000-2 la 73300000-5,
│dezvoltare*5) │ │cu următoarele excepţii:
│ │ │- 73200000-4
│ │ │- 73210000-7
│ │ │- 7322000-0
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
9 │Servicii de contabilitate, │862 │De la 74121000-3 la 74121250-0
│audit financiar, consultanţa │ │
│în domeniul fiscal │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
10│Servicii de studiere a pieţei│864 │De la 74130000-9 la 74133000-0
│şi sondaje │ │74423100-1
│ │ │74423110-4
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
11│Servicii de consultanţa │865, 866 │De la 73200000-4 la 73220000-0
│pentru afaceri şi │ │De la 74140000-2 la 74150000-5
│management*6) şi servicii │ │(cu excepţia 74142200-8)
│conexe │ │74420000-9
│ │ │74421000-6
│ │ │74423000-0
│ │ │74423200-2
│ │ │74423210-5
│ │ │74871000-5
│ │ │93620000-0
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
12│Servicii de arhitectura, │867 │De la 74200000-1 la 74276400-8
│servicii de inginerie │ │
│specializată şi servicii de │ │De la 74310000-5 la 74323100-0
│inginerie integrata, servicii│ │
│de proiectare urbanistica şi │ │74874000-6
│peisagistica, servicii │ │
│conexe de consultanţa │ │
│ştiinţifică şi tehnica, │ │
│servicii de testări şi │ │
│analize tehnice │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
13│Servicii de publicitate │871 │De la 74400000-3 la 74422000-3 cu
│ │ │următoarele excepţii:
│ │ │- 74420000-9
│ │ │- 74421000-6
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
14│Servicii de administrare, │874, 82201 la 82206 │De la 70300000-4 la 70340000-6
│întreţinere şi curăţenie a │ │
│imobilelor │ │De la 74710000-9 la 74760000-4
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
15│Servicii de publicare şi │88442 │De la 78000000-7 la 78400000-1
│tipărire contra unei taxe sau│ │
│pe baza unui contract │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
16│Servicii de eliminare a │94 │De la 90100000-8 la 90320000-6
│deşeurilor şi a apelor uzate;│ │
│salubrizare şi servicii │ │50190000-3
│similare │ │50229000-6
│ │ │50243000-0
───┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────
*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizata pentru a defini domeniul de
aplicare a Directivei 92/50/CEE.
*2) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
*3) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
*4) Cu excepţia contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea,
vânzarea şi transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare
şi a serviciilor prestate de băncile centrale.
Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cumpărare sau de închiriere, prin
orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile
sau drepturi asupra acestora; achiziţia serviciilor financiare prestate,
indiferent de forma, în legatura cu contractul de cumpărare sau închiriere,
se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta.
*5) Cu excepţia serviciilor de cercetare-dezvoltare, altele decât cele prin care
beneficiile revin exclusiv autorităţii contractante pentru a fi utilizate în
desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat sa fie
remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.
*6) Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*ST*

 

    ANEXA 2B

 

*T*

*Font 9*
───┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────
Ca-│ Descrierea serviciilor │ CPC │ CPV
te-│ │ │
go-│ │ │
rie│ │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
17│Servicii hoteliere şi │64 │De la 55000000-0 la 55524000-9
│restaurante │ │De la 93400000-2 la 93411000-2
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
18│Servicii de transport │711 │60111000-9
│feroviar │ │De la 60121000-2 la 60121600-8
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
19│Servicii de transport pe apa │72 │De la 61000000-5 la 61530000-9
│ │ │De la 63370000-3 la 63372000-7
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
│ │74 │62400000-6,
│ │ │62440000-8,
│ │ │62441000-5,
20│Servicii anexe şi auxiliare │ │62450000-1,
│transportului │ │De la 63000000-9 la 63600000-5,
│ │ │cu următoarele excepţii:
│ │ │- 63370000-3
│ │ │- 63371000-0
│ │ │- 63372000-7
│ │ │74322000-2
│ │ │93610000-7
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
21│Servicii juridice │861 │De la 74110000-3 la 74114000-1
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
22│Servicii de selecţie şi │872 │De la 74500000-4 la 74540000-6
│plasare a forţei de munca*1) │ │(cu excepţia 74511000-4)
│ │ │De la 95000000-2 la 95140000-5
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
23│Servicii de investigatie şi │873 (cu excepţia │
│protecţie, cu excepţia │ 87304) │
│serviciilor de transport cu │ │De la 74600000-5 la 74620000-1
│vehicule blindate │ │
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
24│Servicii de învăţământ │92 │De la 80100000-5 la 80430000-7
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
25│Servicii de sănătate şi │93 │74511000-4
│asistenta socială │ │De la 85000000-9 la 85323000-9
│ │ │cu excepţia:
│ │ │- 85321000-5
│ │ │- 85322000-2
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
26│Servicii recreative, │96 │De la 74875000-3 la 74875200-5
│culturale şi sportive │ │De la 92000000-1 la 92622000-7
│ │ │(cu excepţia 92230000-2)
───┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────
27│Alte servicii*2) │ │
───┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────
*1) Cu excepţia contractelor de munca
*2) Cu excepţia cumpărării, dezvoltării, producţiei sau coproductiei de programe
destinate difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*ST*

 

 

    ANEXA 3

 

    INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI

 

    ANEXA 3A

    INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE


 

    ANUNŢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE ÎN SEAP


    1. Ţara autorităţii contractante


    2. Denumirea autorităţii contractante

    3. Adresa de Internet unde se publica anunţul de intenţie (URL)


    4. Numărul (numerele) de referinta din Nomenclatura CPV


 

    ANUNŢ DE INTENŢIE

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. În cazul în care urmează sa fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituţiile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecţia mediului, protecţia muncii şi condiţiile de munca, aplicabil în locul în care urmează sa fie realizată prestaţia.


    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publica rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.


    3. În cazul achiziţiei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor; locul de execuţie; dacă lucrarea este divizata în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi; dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implica lucrările în cauza; numărul (numerele) de referinta din nomenclatura.


    În cazul achiziţiei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează sa fie furnizate; numanul (numerele) de referinta din nomenclatura;


    În cazul achiziţiei de servicii: valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referinta din nomenclatura.


    4. Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează fiecare.


    5. După caz, se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru.


    6. După caz, alte informaţii.

    7. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau, după caz, data transmiterii spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilă.


    8. Se precizează dacă contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).


 

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICA


 

    Licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere:


    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante.


    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publica rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.


    3. (a) Procedura de atribuire aleasă;


    (b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerata (în cazul licitaţiei restrânse şi negocierii);


    (c) După caz, se precizează dacă urmează sa fie încheiat de un acord-cadru;


    (d) După caz, se precizeaza dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;


    (e) După caz, se precizează dacă urmează sa fie aplicată o licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a)].


    4. Forma contractului.

    5. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor.


    6. (a) Pentru achiziţia de lucrări:


    - natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achizitionare a unor lucrări noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum şi numărul de reinnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numărul (numerele) de referinta din nomenclatura,


    - informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare,


    - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor care urmează sa fie atribuite.


   (b) Pentru achiziţia de produse:

    - natura produselor care urmează sa fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinatie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum şi numărul de reinnoiri posibile; numărul (numerele) de referinta din nomenclatura,


    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,


    - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil valoarea individuală şi frecventa contractelor care unneaza sa fie atribuite.


    (c) Pentru achiziţia de servicii:

    - categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinta din nomenclatura; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de achizitionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum şi numărul de reinnoiri posibile,


    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,


    - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor care unneaza sa fie atribuite,


    - se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indica actele normative respective),


    - se precizează dacă persoanele juridice trebuie sa indice numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.


    7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.


    8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. În cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, la care sunt prestate serviciile.


    9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.


    10. Dacă este cazul, condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului.


    11. În cazul licitaţiei deschise:

    (a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documentele suplimentare);


    (b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări;


    (c) după caz, costul şi condiţiile de plata în vederea obţinerii respectivei documentaţii.


    12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziţie dinamic (licitaţie deschisă);


    (b) În cazul licitaţiei restrânse sau negocierii, data limita de primire a cererilor de participare;


    (c) Adresa la care trebuie transmise;


    (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate.


    13. În cazul licitaţiei deschise:

    (a) persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor;


    (b) data, ora şi locul deschiderii ofertelor.


    14. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.


    15. Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.


    16. După caz, forma juridică în care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.


    17. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul ca nu se încadrează în cazurile ce justifica excluderea. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia economică - financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie sa le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse.


    18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacă este cazul motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani.


    19. Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care urmează sa fie discutate sau de oferte care urmează sa fie negociate.


    20. Pentru licitaţia restrânsă, dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi sa prezinte o oferta, sa participe la consultări sau sa negocieze: numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează sa se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi.


    21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabilă.


    22. După caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea contractantă (negociere).


    23. Criteriul de atribuire a contractului: "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic". Factorii de evaluare în cazul utilizării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", precum şi ponderea lor, se precizează doar în cazul în care nu figurează în documentaţia de atribuire sau, în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii, în documentaţia descriptivă.


    24. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.


    25. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea ca nu a fost publicat un astfel de anunţ.


    26. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.


    27. Se precizează dacă contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).


 

    ANUNŢUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC


    1. Ţara autorităţii contractante.


    2. Denumirea şi adresa de e-mail a autorităţii contractante.


    3. Referinte privind publicarea anunţului de participare la sistemul dinamic de achiziţii.


    4. Adresa de e-mail la care este disponibilă documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziţii.


    5. Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinta din nomenclatura "CPV" şi cantităţile care se vor achizitiona sau dimensiunea contractului care urmează sa fie atribuit.


    6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.


 

    ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

    1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.


    2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.


    3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării.


    Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referinta din nomenclatura.


    Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinta din nomenclatura; cantitatea de servicii achiziţionate.


    4. Data atribuirii contractului de achiziţie publica.


    5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publica.


    6. Numărul de oferte primite.

    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/castigatori.


    8. Preţul sau gama preţurilor plătite.


    9. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice.


    10. Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează sa fie subcontractata.


    11. Data publicării anunţului de participare.


    12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire.


    13. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.


 

 

    ANEXA 3B

    INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII


 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate.


    2. (a) Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor


    (b) Obiectul concesionarii; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor.


    3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor


    (b) Adresa la care trebuie transmise


    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate


    4. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie sa le îndeplinească candidaţii


    5. Criterii utilizate la atribuirea contractului


    6. După caz, procentajul minim din lucrări acordat părţilor terţe


    7. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare


    8. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.


 

 

    ANEXA 3C

    INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂŢI CONTRACTANTE


 

    1. (a) Locul execuţiei lucrărilor

    (b) Natura şi dimensiunea prestărilor; caracteristicile generale ale lucrării


    2. Termenul de execuţie eventual impus


    3. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare


    4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor


    (b) Adresa la care trebuie transmise


    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate


    5. Dacă este cazul, garanţiile solicitate


    6. Condiţiile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie sa le îndeplinească executantul de lucrări


    7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului


    8. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare


 

 

    ANEXA 3D

    INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUŢII


 

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare


    2. Descrierea proiectului


    3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns


    4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor


    5. În cazul unui concurs restrâns:


    (a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi;


    (b) după caz, numele participanţilor deja selectaţi;


    (c) criterii de selecţie a participanţilor;


    (d) termenul de depunere a cererilor de participare.


    6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice


    7. Criteriile care urmează sa fie aplicate la evaluarea proiectelor


    8. Numele membrilor juriului

    9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă


    10. După caz, numărul şi valoarea premiilor


    11. Dacă este cazul, se precizează plăţile care urmează sa fie efectuate tuturor participanţilor


    12. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului


    13. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare


 

    ANUNŢUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI


   1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante


    2. Descrierea proiectului

    3. Numărul total de participanţi

    4. Numărul de participanţi străini


    5. Câştigătorul (castigatorii) concursului


    6. După caz, premiul (premiile) acordate.


    7. Referinte privind publicarea anunţului de participare la concurs


    8. Data transmiterii spre publicare a anunţului privind rezultatul concursului.


 

                            -------

 

 

 

Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!