Harta site Adauga la favorite
 
 

Ordinul nr. 99/2008 - privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

ORDIN nr. 99 din 12 februarie 2008


privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea


EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 februarie 2008


 

 

    Având în vedere:

    - Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 53 din 22 ianuarie 2008;


    - <LLNK 12006    95 10 201   0 17>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;


    - art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin <LLNK 12006 1842 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările şi completările ulterioare;


    - <LLNK 12004 1551 501201   0 44>Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.551/2004 şi <LLNK 12004   456 50-301   0 75>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 456/2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finanţării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008:


    - <LLNK 12006 1782 50GF01   0 52>Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.782/2006 şi <LLNK 12006   576 50-301   0 75>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,


    în temeiul dispoziţiilor <LLNK 12006    95 10 202 281 55>art. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12006   972 20 302 17 55>art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,


 

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin.


 

    ART. 1

    În vederea finanţării cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă în anul 2008, se aprobă Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. 2

    (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor <LLNK 12006 1782 50GF01   0 54>Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.782/2006 şi <LLNK 12006   576 50-301   0 75>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.


    (2) Trimestrial, în perioada 15-19 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum şi cazurile neraportate din lunile anterioare. Cazurile invalidate, pentru care se solicită revalidarea, precum şi cele neraportate până la sfârşitul anului pot fi raportate în perioada 15-19 martie a anului următor.


    (3) Lunar, până la data de 15, spitalele vor primi de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (denumită în continuare SNSPMS), în format electronic şi tipărit, rapoartele de validare a activităţii aferente lunii precedente, în conformitate cu formularul 1.1 prevăzut în anexa 3-a şi formularele prevăzute în anexele 3-c şi 3-e la <LLNK 12007    26 50-301   0 74>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale, cu modificările şi completările ulterioare.


    (4) Trimestrial, până la data de 23 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor primi de la SNSPMS, în format electronic şi tipărit (fax), rapoartele de validare a activităţii de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv, în conformitate cu formularul 1.2 prevăzut în anexa 3-a şi cu formularele prevăzute în anexele 3-c şi 3-e la <LLNK 12007    26 50-301   0 74>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


    (5) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMS va transmite spitalelor rapoarte cu detalierea cauzelor de invalidare pentru fiecare caz, conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1.


    (6) Pentru decontarea activităţii lunare, spitalele vor utiliza, după caz, formularele 2.1 şi 2.2 prevăzute în anexa 3-b, formularele 1.1-1.3 prevăzute în anexa 3-d şi formularele 1.1 şi 1.2 prevăzute în anexa 3-f la <LLNK 12007    26 50-301   0 74>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


    (7) Pentru decontarea activităţii trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, formularul prevăzut în anexa 3-b bis, formularul 1.3 prevăzut în anexa 3-d, formularul prevăzut în anexa 3-d bis şi formularul prevăzut în anexa 3-g la <LLNK 12007    26 50-301   0 74>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


    (8) Regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică pentru cazurile care se externează în anul 2008.


    ART. 3

    Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi care solicită servicii hoteliere în condiţiile art. 66 alin. (2) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin <LLNK 12006 1842 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va întocmi şi raporta doar fişa de spitalizare de zi, conform prevederilor <LLNK 12006 1782 50GF01   0 54>Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.782/2006 şi <LLNK 12006   576 50-301   0 75>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 576/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4

    Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 6

    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă <LLNK 12007    37 50-301   0 74>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu completările ulterioare.


 

                          Preşedintele Casei Naţionale


                           de Asigurări de Sănătate,


                                Vasile Ciurchea

 

    Bucureşti, 12 februarie 2008.

    Nr. 99.

 

    ANEXA 1

 

                         REGULI DE VALIDARE


         a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă


 

    Sunt invalidate următoarele cazuri:


    A01 Cazuri ale căror date încalcă specificaţiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient


    Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date naţională din cauza existenţei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanţa cu nomenclatoarele în vigoare). Sub incidenţa acestei reguli intră şi foile care nu respectă criteriul de număr unic de foaie pe spital şi an (care anterior erau invalidate prin regula A05 "Cazuri cu număr de FOCG invalid"), deoarece numărul unic de foaie pe spital şi an face parte din specificaţiile setului minim de date la nivel de pacient (<LLNK 12006 1782 50GF01   0 52>Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.782/2006 şi <LLNK 12006   576 50-301   0 75>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare).


    A02 Cazuri raportate pe secţii în care nu se întocmeşte foaia de observaţie clinică generală, denumită în continuare FOCG (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe secţiile ATI, secţii paraclinice, structuri de urgenţă etc.)


    Motiv: Conform reglementarilor în vigoare, FOCG se întocmeşte doar pentru pacienţii spitalizaţi în secţii clinice: medicale sau chirurgicale (cu excepţia secţiilor ATI).


    A03 Cazuri cu data intervenţiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare


    Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării, data intervenţiei chirurgicale principale.


    A04 Cazuri decedate, pentru care nu există concordanţă între tipul externării şi starea la externare


    Motiv: Pentru cazurile decedate, informaţia privind decesul este cuprinsă atât în rubrica "Tip externare", cât şi în rubrica "Stare la externare". În situaţia în care cele doua informaţii nu concordă, este vorba de o eroare în cel puţin una dintre rubrici.


    A05 Cazuri cu vârsta negativă

    Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data naşterii, data internării.


    A06 Cazuri cu durata de spitalizare negativă


    Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării.


    A07 Cazuri concomitente

    Motiv: Aceste cazuri reprezintă episoade de spitalizare pentru acelaşi pacient, care se suprapun în timp.


    A08 Cazuri neclasificabile

    Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influenţează clasificarea lor.


    A09 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind tipul de asigurare CNAS a pacientului


    Explicaţii: Sunt invalidate cazurile în care statutul de asigurat al pacientului - asigurat CNAS, asigurat CNAS şi voluntară - impune completarea tipului de asigurare. De asemenea, sunt invalidate cazurile în care nu a fost completată informaţia privind casa de asigurări de sănătate, deşi tipul de asigurare - "Obligatorie CAS", "Facultativă CAS" o impune.


    Motiv: Informaţia privind tipul asigurării de sănătate a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.


    A10 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat datele privind categoria de asigurat a pacientului


    Explicaţii: Sunt invalidate cazurile pentru care categoria de asigurat a pacientului nu a fost completată, deşi tipul de asigurare "Obligatorie CAS" o impune.


    Motiv: Informaţia privind categoria de asigurat a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.


    A11 Cazurile internate la cerere

    Motiv: Conform legislaţiei în vigoare, serviciile spitaliceşti efectuate la cerere nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


    A12 Cazurile care nu îndeplinesc condiţiile finanţării din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate din punct de vedere al asigurării de sănătate şi al criteriului de internare


    Motiv: Conform legislaţiei în vigoare, serviciile spitaliceşti furnizate pacienţilor neasiguraţi şi celor cu asigurare facultativă CAS sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de Sănătate numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic.


    A13 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat criteriul de internare a pacientului


    Explicaţii: Se aplică tuturor asiguraţilor CNAS (cu sau fără asigurare voluntară).


    Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informaţia privind criteriul de internare a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.


    A14 Cazuri de transplant

    Motiv: Conform legislaţiei în vigoare, transplanturile sunt finanţate integral de către Ministerul Sănătăţii Publice. De asemenea, nu sunt finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedaţi.


    A15 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informaţiile cu privire la intervenţia chirurgicală principală


    Excepţii: Cazurile fără intervenţie chirurgicală principală


    Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informaţiile privind intervenţia chirurgicală principală - data intervenţiei chirurgicale principale şi codul de parafă al medicului operator - sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.


    A16 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetăţenia pacientului


    Explicaţii: Se aplică exclusiv cazurilor cu cetăţenie străină sau dublă (română şi străină), pentru care nu s-a înregistrat şi ţara.


    Motiv: Informaţia privind cetăţenia pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.


    B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani


    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel este vorba de o eroare în cel puţin una dintre următoarele rubrici: data naşterii, data internării.


    B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile


    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel este vorba de o eroare în cel puţin una dintre următoarele rubrici: data internării, data externării.


    B03 Pacienţii pentru care nu a fost înregistrat/a fost înregistrat greşit codul numeric personal (CNP)


    Excepţii: Fac excepţie de la această regulă cazurile de nou-născuţi (vârsta 0-28 de zile) şi cazurile de cetăţeni străini.


    Motiv: Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale trebuie să înregistreze codul numeric personal al asiguraţilor.


    B04 Transferuri intraspitaliceşti şi reinternări în aceeaşi zi sau la un interval de o zi în acelaşi tip de îngrijiri


    Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic.


    Excepţii: Fac excepţie cazurile care sunt transferate/ reinternate în acelaşi spital, dar între/în secţii cu tip de îngrijiri diferit (din secţii cu îngrijiri de tip acut în secţii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers).


    Explicaţii: Specificarea secţiilor unde se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementată de <LLNK 12006 1782 50GF01   0 52>Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.782/2006 şi <LLNK 12006   576 50-301   0 75>Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 576/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    B05 Cazuri pentru care niciuna dintre intervenţiile chirurgicale efectuate nu este în concordanţă cu diagnosticul principal


    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel, cel puţin una dintre următoarele informaţii este eronată: diagnosticul principal, procedurile efectuate.


    B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil


    Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.


    Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 961Z (Diagnostice principale inacceptabile).


    B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/greutatea


    Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.


    Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 963Z (Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).


    B08 Cazuri internate şi externate în aceeaşi zi


    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel este vorba de o eroare de înregistrare a datei de internare şi/sau de externare ori de un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi


    Excepţii: De la această regulă fac excepţie cazurile decedate şi cazurile care sunt clasificate în grupurile de diagnostice specifice spitalizării de zi.


 

 

    ANEXA 2

 

                         METODOLOGIE

            de evaluare a cazurilor invalidate pentru


                  care se solicită revalidarea


 

    Evaluarea cazurilor invalidate de către SNSPMS, pentru care se solicită revalidarea, precum şi a cazurilor pentru care casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate se realizează în cadrul unei comisii de analiză. Comisia de analiză este formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi reprezentanţi ai spitalului, cu excepţia medicului curant al cazului respectiv. Membrii Comisiei de analiză vor fi desemnaţi în scris de către cele două instituţii.


    Spitalul este obligat să pună în aplicare deciziile Comisiei de analiză.


    1. Descrierea generală a procesului


    Înregistrările electronice transmise de spitale către SNSPMS sunt supuse procesului de validare în conformitate cu regulile de validare prevăzute în prezentul ordin. Înregistrările sunt returnate spitalelor, împreună cu rezultatul validării (validat sau invalidat).


    Pentru cazurile invalidate se specifică şi motivul invalidării. Pentru cazurile invalidate spitalele vor revedea datele care au determinat invalidarea şi vor putea revalida cazurile respective prin retransmiterea lor către SNSPMS, după ce le corectează şi/sau cer aviz de revalidare din partea Comisiei de analiză.


    Avizul de revalidare se poate obţine numai după evaluarea cazurilor respective de către Comisia de analiză.


    Retransmiterea cazurilor pentru revalidare se face doar cu ocazia regularizărilor trimestriale.


    Trimestrial, SNSPMS va informa casele de asigurări de sănătate cu privire la cazurile revalidate, prin aviz de revalidare, precizând, pentru fiecare caz, următoarele: numărul FOCG, data internării, data externării, secţia. Pe baza acestor informări, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica dacă datele puse la dispoziţie de SNSPMS coincid cu informaţiile din deciziile de validare ale Comisiei de analiză. În cazul constatării unor neconcordanţe între cele două documente, casele de asigurări de sănătate vor anunţa spitalul pentru ca acesta din urmă să modifice înregistrările respective în conformitate cu deciziile Comisiei de analiză.


    Nerespectarea reglementărilor privind datele clinice la nivel de pacient (neconcordanţa dintre datele colectate electronic şi datele din FOCG, neconcordanţa dintre datele înscrise în FOCG şi serviciile efectuate în realitate, codificări care nu respectă reglementările în vigoare şi orice alte situaţii de acest fel), constatate în urma controalelor efectuate la spital de către casele de asigurări de sănătate, pot fi contestate de spital şi se soluţionează prin intermediul Comisiei de analiză, convocată la iniţiativa spitalului.


    2. Aspecte tehnice

    2.1. Clasificarea regulilor de validare


    Regulile de validare sunt clasificate în două grupe, în funcţie de posibilitatea supunerii datelor respective spre evaluare de către Comisia de analiză:


    - grupa A - reguli pentru care datele respective nu pot fi supuse evaluării;


    - grupa B - reguli pentru care datele respective pot fi supuse evaluării.


    De exemplu:

    ● un caz cu vârsta negativă va fi invalidat pe regula A05, dar datele care au determinat invalidarea (data naşterii şi data internării) nu pot fi supuse evaluării de către Comisia de analiză, ci ele trebuie verificate şi corectate de spital;


    ● un caz pentru care nu a fost înregistrat CNP va fi invalidat pe regula B03, dar cauza invalidării (lipsa CNP) poate fi supusă evaluării de către Comisia de analiză şi, în situaţia în care spitalul prezintă o justificare pertinentă pentru lipsa acestuia, Comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă.


    Observaţie: Avizul de revalidare se referă la caz şi nu la regulile de validare, ceea ce înseamnă că avizul de revalidare nu se poate da decât atunci când cazul este avizat pe toate regulile de tip B. Concret, dacă un caz este invalidat pe mai multe reguli de tip B, iar pe cel puţin una dintre aceste reguli cazul nu primeşte un aviz favorabil, cazul nu va fi avizat pentru revalidare şi, implicit, el nu va mai fi retransmis către SNSPMS.


    2.2. Proceduri

    Spitalul poate acţiona după cum urmează:


    a) Pentru cazurile invalidate la SNSPMS


    Intervenţia spitalului asupra datelor cazurilor invalidate trebuie să ţină cont de următoarele reguli:


    - datele care vor fi corectate sunt cele care au încălcat regulile din grupa A;


    - datele pentru care se poate cere avizul casei de asigurări de sănătate în vederea revalidării sunt cele care au încălcat regulile din grupa B. Cererea avizului de revalidare presupune ca datele respective să nu fie modificate.


    Deoarece un caz invalidat poate avea date incorecte care trebuie corectate şi/sau date corecte pentru care se va cere avizul de revalidare, înseamnă că există trei situaţii:


    1. Cazul invalidat are exclusiv date incorecte.


    În această situaţie se corectează datele respective şi se retransmite cazul cu corecturile efectuate la SNSPMS.


    2. Cazul invalidat are exclusiv date corecte.


    În această situaţie nu se fac niciun fel de modificări şi se cere avizul de revalidare.


    Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMS.


    Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca "Cerere de validare" la SNSPMS.


    3. Cazul invalidat are atât date incorecte, cât şi date corecte.


    În această situaţie se corectează datele incorecte şi se cere avizul de revalidare pentru datele corecte (fără a se face niciun fel de modificări pe acestea).


    Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMS.


    Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca "Cerere de validare" la SNSPMS.


    Observaţii:

    - Retransmiterea unui caz cu modificări efectuate nu asigură validarea lui decât dacă modificările au corectat eroarea. De exemplu, dacă se modifică un cod de diagnostic eronat cu alt cod diagnostic tot eronat, cazul va fi din nou invalidat.


    - Retransmiterea unui caz cu date corectate nu asigură validarea lui decât pe regulile corespunzătoare acelor date. De exemplu, dacă pentru un caz invalidat pe regulile A03 şi A05 se corectează eroarea referitoare la data intervenţiei chirurgicale principale, dar nu şi eroarea referitoare la vârstă (sau invers), cazul va fi din nou invalidat.


    - "Cererea de validare" are efect doar pe regulile din grupa B. Dacă invalidarea cazului s-a produs şi pe alte reguli, retransmiterea ca "Cerere de validare" fără corectarea celorlalte cauze de invalidare se va solda tot cu invalidarea cazului.


    b) Pentru cazurile invalidate la solicitarea casei de asigurări de sănătate


    În situaţia în care în urma evaluării cazurilor respective de către casa de asigurări de sănătate/Comisia de analiză se decide modificarea/anularea acestora, spitalul le va retransmite la SNSPMS astfel: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca "Anulat", iar cazurile care trebuie modificate se vor retransmite ca "Anulat şi retransmis".


    Spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMS cu ocazia următoarei regularizări trimestriale pentru anul în curs. Pentru cazurile aferente anului precedent, spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMS, la termenele prevăzute în prezentul ordin.


    SNSPMS va genera către spital şi casa de asigurări de sănătate un raport cu clasificarea grupelor de diagnostic a acestor cazuri.


    3. Obţinerea avizului de revalidare prin Comisia de analiză a cazurilor invalidate la SNSPMS


    Primul pas în obţinerea avizului de revalidare îl constituie sesizarea de către spital a medicului-şef din cadrul caselor de asigurări de sănătate, pe baza modelului prezentat mai jos:


 

    Spitalul .....................

 

    Către: medicul-şef al Casei de Asigurări de Sănătate ............


 

      Lista cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea


        prin Comisia de analiză, conform Ordinului preşedintelui


              Casei Naţionale de Sănătate nr. 99/2008


 

    Nr. crt. .........................................................


    Cod spital .......................................................

    Secţia ...........................................................


    Nr. FOCG .........................................................


    Data externării pacientului ......................................


    Reguli pentru care se solicită validarea*) .......................


    Motivul pentru care se solicită validarea ........................


-------------

    *) Se va nota în câte un rând separat fiecare regulă pentru care se solicită revalidarea.


 

 

    Data ............

                               Director general,

                              ...................


                             Semnătura şi ştampila


 

    Medicul-şef din cadrul casei de asigurări de sănătate are obligaţia de a organiza o întâlnire a Comisiei de analiză în termen de maximum 10 zile de la primirea înştiinţării de la spital. Modalitatea practică de evaluare a cazurilor externate este decisă de Comisia de analiză şi va consta, după caz, în:


    - evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor vizate;


    - evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de spitale (copie de pe dosarul medical al pacienţilor invalidaţi).


    Informaţiile urmărite în evaluare de către Comisia de analiză includ:


    - motivul internării;

    - diagnosticele principale şi secundare, acordându-se atenţie relaţiei dintre acestea atât din punctul de vedere medical, cât şi din punctul de vedere al cronologiei acestora;


    - secţia/secţiile în care a fost îngrijit şi din care a fost externat pacientul;


    - motivul externării;

    - intervenţiile chirurgicale - tipul acestora, eventualele complicaţii;


    - alte informaţii pe care Comisia de analiză le consideră utile.


    Analiza fiecărui caz se încheie cu un raport scris al Comisiei de analiză, în care sunt menţionate argumentele care au condus la avizarea sau neavizarea cazului, raport semnat de toţi membrii comisiei care au participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat în două exemplare, pentru spital şi, respectiv, pentru casa de asigurări de sănătate, şi va conţine în mod explicit decizia de avizare sau neavizare pentru revalidare a fiecărui caz.


                            ---------------

 

 

Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!