Harta site Adauga la favorite
 
 

Ordinul nr. 482/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul sănătății

ORDIN nr. 482 din 14 martie 2007


privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din <LLNK 12006    95 10 201   0 17>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 5 aprilie 2007


 

 

    Având în vedere prevederile <LLNK 12006    95 10 202 680 30>art. 680 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,


    vazand Referatul de aprobare al Secretariatului de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele nr. E.N. 2.768/2007,


    în temeiul <LLNK 12006   862 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,


 

    ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.


 

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din <LLNK 12006    95 10 201   0 17>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. 2

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

                     Ministrul

                  sănătăţii publice,

                   Gheorghe Eugen

                     Nicolaescu

 

    Bucureşti, 14 martie 2007.

    Nr. 482.

                       -----

 

    ANEXA

                 NORME METODOLOGICE

     de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a


    personalului medical şi a furnizorului de produse


   şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din


 <LLNK 12006    95 10 201   0 17>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


 

    CAP. I

    Răspunderea civilă a personalului medical


    ART. 1

    Eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care a produs prejudicii asupra pacientului, atrage răspunderea civilă a personalului medical şi/sau a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.


    ART. 2

    (1) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când isi depăşeşte competentele, cu excepţia cazurilor de urgenta în care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesară.


    (2) Dovada cazurilor în care nu este disponibil personal medical ce are competenta în efectuarea unui act medical se face cu acte ce emana de la reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale şi care atesta personalul existent la locul furnizarii actului medical ce a fost generator de prejudicii.


    ART. 3

    (1) Persoanele implicate în actul medical răspund proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia, în cazul producerii unui prejudiciu.


    (2) Stabilirea gradului de vinovăţie se face de către instanta judecătorească competenta, potrivit legii.


    ART. 4

    Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii, în cazurile prevăzute de lege.


    ART. 5

    (1) Personalul medical răspunde direct în situaţia în care s-a stabilit existenta unui caz de malpraxis.


    (2) Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de preventie, diagnostic sau tratament, în situaţiile prevăzute la <LLNK 12006    95 10 202 664 30>art. 664 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în solidar cu personalul medical angajat, pentru prejudiciile produse de acesta.


    ART. 6

    Pentru prejudiciile cauzate în mod direct sau indirect pacientilor, generate de nerespectarea reglementărilor interne ale unităţii sanitare, răspund civil unităţile sanitare publice sau private.


    ART. 7

    Persoanele prevăzute la <LLNK 12006    95 10 202 646 34>art. 646-648 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, răspund potrivit dispoziţiilor cuprinse în lege.


 

    CAP. II

    Acordul pacientului informat

    ART. 8

    (1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit <LLNK 12006    95 10 202 649 30>art. 649 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie sa conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:


    a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, resedinta pacientului;


    b) actul medical la care urmează a fi supus;


    c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moasa;


    d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;


    e) semnatura şi data exprimarii acordului.


    (2) Acordul scris constituie anexa la documentaţia de evidenta primara.


    ART. 9

    (1) În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa nu pot contacta reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată, datorită situaţiei de urgenta, şi nu se poate solicita nici autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viata pacientului, persoana care a acordat îngrijirea va efectua un raport scris ce va fi păstrat la foaia de observatie a pacientului.


    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde descrierea împrejurării în care a fost acordată îngrijirea medicală, cu precizarea elementelor ce atesta situaţia de urgenta, precum şi a datelor din care sa rezulte lipsa de discernământ a pacientului.


    (3) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde numele şi prenumele persoanei care a acordat asistenta medicală, data şi ora la care a fost întocmit, actul medical efectuat în cauza, semnatura persoanei care a efectuat actul medical.


    (4) În situaţia în care actul medical a fost efectuat cu participarea mai multor persoane, se vor preciza în raport numele tuturor persoanelor care au efectuat actul în cauza şi tipul de manevre medicale efectuate şi raportul va fi semnat de toate aceste persoane.


 

    CAP. III

    Obligativitatea acordării asistenţei medicale


    ART. 10

    (1) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligaţia sa acorde asistenta medicală unei persoane doar dacă au acceptat-o în prealabil ca pacient.


    (2) Criteriile de acceptare ca pacient sunt următoarele:


    a) metoda de preventie, diagnostic, tratament la care urmează sa fie supusă persoana în cauza sa facă parte din specialitatea/competenta medicului, medicului dentist, asistentului medical/moasei;


    b) persoana în cauza sa facă o solicitare scrisă către medic, medicul dentist, asistentul medical/moasa de acordare a asistenţei medicale, cu excepţia cazurilor în care persoana este lipsită de discernământ sau a situaţiilor de urgenta medico-chirurgicala. Solicitarea va fi pastrata în fişa medicală sau, după caz, într-un registru special;


    c) aprecierea medicului, medicului dentist, asistentului medical/moasei ca prin acordarea asistenţei medicale nu exista riscul evident de inrautatire a stării de sănătate a persoanei căreia i se acorda asistenta medicală. Aprecierea se face după un criteriu subiectiv şi nu poate constitui circumstanţă agravantă în stabilirea cazului de malpraxis.


    ART. 11

    (1) Întreruperea relatiei cu pacientul se face de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moasa în cazurile prevăzute de <LLNK 12006    95 10 202 653 40>art. 653 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    (2) În situaţia în care medicul doreşte întreruperea relatiei cu pacientul, acesta va notifica pacientului dorinta terminării relatiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca pacientul sa găsească o alternativa, doar în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului.


    (3) În vederea realizării notificării prevăzute la alin. (2), medicul trebuie sa motiveze temeiul refuzului, astfel încât acesta sa nu fie unul arbitrar.


    (4) Notificarea se întocmeşte în dublu exemplar, unul fiind transmis pacientului cu minimum 5 zile înaintea terminării relatiei, iar celălalt exemplar urmând sa rămână la medic. În notificare se va preciza ca terminarea relatiei în momentul notificării nu pune în pericol viata pacientului.


    ART. 12

    (1) În situaţia în care nu exista ghiduri de practica aprobate la nivel naţional, în specialitatea respectiva, în acordarea asistenţei medicale europene, personalul medical are obligaţia aplicării standardelor recunoscute de comunitatea medicală a specialitatii respective.


    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), fiecare furnizor de servicii medicale va respecta standarde europene recunoscute de comunitatea medicală a specialitatii respective, standarde ce vor putea fi actualizate periodic, în funcţie de dezvoltarea ştiinţifică medicală.


 

    CAP. IV

    Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacisti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale


    ART. 13

    (1) Personalul medical încheie asigurare de malpraxis, în condiţiile legii.


    (2) O copie de pe asigurare va fi prezentată înainte de încheierea contractului de munca, fiind o condiţie obligatorie pentru angajare.


    (3) Asigurarea va fi reînnoită la expirarea perioadei de valabilitate şi va fi depusa, în copie, la angajator.


    (4) În situaţia în care nu exista contract de munca, copia asigurării va fi înaintată reprezentantului legal al furnizorului de produse, servicii medicale sau farmaceutice, la care persoana asigurata isi desfăşoară activitatea.


    CAP. V

    Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacisti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale


    ART. 14

    Persoanele prejudiciate printr-un act de malpraxis se pot adresa fie Comisiei de monitorizare şi competenta profesională pentru cazurile de malpraxis, denumita în continuare Comisia, fie instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.


    ART. 15

    (1) În situaţia în care are loc sesizarea Comisiei de monitorizare şi competenta profesională pentru cazurile de malpraxis ori a instanţei judecătoreşti competente de către persoanele care au acest drept, potrivit legii, Comisia stabileşte prin decizie dacă a fost sau nu un caz de malpraxis.


    (2) Decizia se comunica persoanelor implicate în termen de 5 zile calendaristice.


    ART. 16

    Decizia Comisiei poate fi contestată de către asigurator sau părţile implicate la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acesteia.


    ART. 17

    În situaţia în care Comisia a stabilit existenta unei situaţii de malpraxis, instanta judecătorească competenta poate, la cererea persoanei prejudiciate, sa oblige persoana responsabilă la plata despăgubirilor.


    ART. 18

    Despăgubirile pentru un act de malpraxis se pot stabili pe cale amiabila în cazul în care rezulta cu certitudine răspunderea civilă a asiguratului.


    ART. 19

    (1) În situaţia în care asiguratul, asiguratorul şi persoana prejudiciata nu cad de acord asupra culpei asiguratului, cuantumul şi modalitatea de plata a prejudiciului cauzat printr-un act de malpraxis se vor stabili de către instanta judecătorească.


    (2) Prejudiciul se va despăgubi de către asigurator în limita sumei asigurate, în baza hotărârii judecătoreşti definitive, iar în cazul în care prejudiciul depăşeşte suma asigurata, partea vătămată poate pretinde autorului prejudiciului plata diferenţei pana la recuperarea integrala a acestuia.


    ART. 20

    Despăgubirile se stabilesc în raport cu întinderea prejudiciului.


    ART. 21

    Acordarea despăgubirilor se poate face fie sub forma unei sume globale, fie prin plati cu caracter viager sau temporar şi va tine cont de toate cheltuielile pentru restabilirea sănătăţii.


    ART. 22

    În cazul în care, după acordarea despăgubirilor, se face dovada unor noi prejudicii având drept cauza acelaşi act de malpraxis, se pot acorda de către instanta judecătorească despăgubiri suplimentare.


    ART. 23

    În situaţia în care s-au acordat prestaţii periodice ca forma de reparare a prejudiciului, se poate solicita instanţei judecătoreşti competente mărirea, reducerea cuantumului prestaţiilor sau sistarea plăţii dacă au intervenit modificări corespunzătoare ale stării sănătăţii persoanei prejudiciate.


    ART. 24

    Despăgubirile pot fi majorate de către instanta în situaţia în care partea prejudiciata, ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care au fost stabilite despăgubirile, a fost incadrata într-un alt grad de handicap, ca urmare a actului de malpraxis, şi s-a micşorat pensia de invaliditate.


    ART. 25

    În situaţia în care, ca urmare actului de malpraxis, a avut loc pierderea totală sau parţială a capacităţii de munca, instanta de judecata stabileşte, în funcţie de situaţie, modalitatea şi cuantumul despăgubirilor.


    ART. 26

    În cazul în care persoana prejudiciata este un minor, cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de către instanta, ţinându-se seama de împrejurările de fapt, de ingrijirile pe care aceasta trebuie sa le primească, de cheltuielile şi eforturile suplimentare pe care trebuie sa le facă pentru dobândirea unei calificări adecvate stării de sănătate şi alte împrejurări ce vor fi stabilite de instanta.


    ART. 27

    Cuantumul despăgubirilor poate fi reexaminat la data când persoana s-a încadrat în munca.


    ART. 28

    Renunţarea de către părinte, în numele minorului, la despăgubirile cuvenite acestuia nu se poate face decât cu prealabilă încuviinţare a autorităţii tutelare.


    ART. 29

    Data de la care se plătesc despăgubirile este aceea a producerii actului de malpraxis.


    ART. 30

    Raporturile dintre asigurat şi asigurator sunt stabilite potrivit clauzelor din contractul de asigurare.


    ART. 31

    (1) Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele vătămate sau decedate nu au domiciliul ori resedinta în România, cu excepţia cetăţenilor din Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia.


    (2) Pentru a putea beneficia de prevederile alin. (1), persoanele vătămate sau succesorii legali ai acestora vor face dovada domiciliului ori reşedinţei persoanei vătămate la momentul producerii actului cauzator de prejudicii.


 

    CAP. VI

    Dispoziţii finale

    ART. 32

    (1) Comisia întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii Publice pana la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeşte acest raport.


    (2) Aducerea la cunostinta opiniei publice a raportului prevăzut la alin. (1) se face prin publicarea pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice în luna martie a fiecărui an pentru anul anterior.


 

                     -----

 

Inapoi
 

Situri utileSituri utile Adrese internet

 

Situri utileLegislatie Legi si reforme noi

 

citeste mai mult

Contact 

 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Moților, nr. 68
Tel.: 0264597706
Fax: 0264599463
E-mail: office@spitcocluj.ro

Modalități de acces
:
Din gară se poate ajunge cu autobuzul nr. 9 până la stația ”Spitalul de Copii” de pe str. Moților.
De la Aeroportul Internațional Cluj circulă autobuzul nr. 8 până la Regionala CFR, de unde se poate opta pentru una din liniile: 6, 7, 30.
Cu autoturismul personal, accesul se face din str. Moților nr. 68 și ieșirea pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare în intervalul orar  700 - 1500. În zilele libere și în timpul sărbătorilor legale, atât intrarea cât și ieșirea se fac pe str. Moților nr. 68.
Accesul pietonal se realizează de pe str. Moților nr. 68 (și de pe str. Cardinal Iuliu Hossu în zilele lucrătoare între orele 700 - 1500).Vizualizare hartă mărită

detalii contact

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!